ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား လံုး၀လက္မခံသလို ေငြေၾကးဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အႏာၱရာယ္အလားအလာမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ စီမံေျဖရွင္းပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကိုဆိုလုိပါသနည္း။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရမ်ားကို ထိခိုက္ေစၿပီး JTI ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဂုဏ္သတင္း အေပၚတြင္ပါ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏုိင္ ပါသည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း၊ အခြန္ ေရွာင္ျခင္း ႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈဆိုသည္မွာ တရားမ၀င္ ရရွိလာေသာေငြေၾကးကို အျပင္ပန္းအားျဖင့္ တရား၀င္ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္အျခားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ေရွာင္ မႈတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ေပးေခ်မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အခြန္ေရွာင္ရန္ပံ့ပိုးကူညီျခင္းဆိုသည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အျခားျပင္ပအဖြဲ႕ အစည္းက အခြန္ေရွာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို ေထာက္ပံ့ကူ ညီျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းေၾကာင့္ JTI သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ရွိသူ က အက်ဳိးေက်းဇူးမခံစားရသည့္တုိင္ JTI ႏွင့္ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပင္းထန္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို သင္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျဖစ္ေစ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲျဖစ္ေစ ကူညီမိပါက သင့္တြင္ပါ တာ၀န္ရွိႏုိင္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ဘာကိုဆိုလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ မည္သည့္ဘ႑ာေရးျပစ္မႈမ်ိဳး တြင္ မွ ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမျပဳရပါ။

JTI ၏ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရး (Anti-Money Laundering “AML”) မူ၀ါဒ တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ မႈဆုိင္ရာ ေပးေခ်မႈမ်ား အေပၚ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားၿပီး မိမိ က ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို ပံ့ပိုးကူညီမႈ မျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရး ကူညီေပးႏိုင္
ပါသည္။

အခြန္ေရွာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈဆီသို႔ ဦး တည္သြားေစႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိကို ေတာင္းဆိုလာပါက ျငင္းပယ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ပါသည္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္တစ္ဦးက ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု သံသယရွိလာပါက ကၽြႏု္ပ္ ဖြင့္ဟအသိေပးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ေပးေနရသူမ်ား အပါ အ၀င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လံုး၀ လက္မခံဘဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သတ္ေနပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ရလဒ္ထြက္လာႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္တစ္ဦးကို ေတာင္းဆိုခံရပါက ၊ ၎ သည္ ၎၏ ပူပန္စိုးရိမ္မႈကို onebehavior@jti.com မွ တစ္ဆင့္ ခ်င္းခ်င္းသတင္းပို႔ရပါမည္။

ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ က်င့္သံုးႏိုင္သလဲ။

ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈ ဥပမာအခ်ုဳိ႕မွာ -

  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္တစ္ဦးက ေပးေခ်မႈ တစ္ခုကို မိမိႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္မရွိေသာ ျပည္ပ ဘဏ္စာရင္း (offshore bank account) တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲေပးေခ်ရန္ မိမိအားေတာင္း ဆိုလာၿပီး ယင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အခြန္ေရွာင္ရန္ျဖစ္သည္ ဟု မိမိအေနျဖင့္ သံသယရွိမိပါသည္။
  • ေဖာက္သည္တစ္ဦးက ၎တုိ႔၀ယ္ယူေသာ ကုန္စည္မ်ား/၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ေငြေတာင္းခံလႊာတြင္ လဲြမွားစြာ ေဖာ္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာၿပီး ယင္း နည္းျဖင့္ ၎က်သင့္သည့္ VAT သို႔မဟုတ္ အျခားအခြန္မ်ား သို႔ မဟုတ္ အခြန္စည္းက်ပ္မႈ မ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္