ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

အတြင္းလူအျဖစ္တရားမ၀င္ အျမတ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္မဆို အတြင္းလူအျဖစ္ ပါ၀င္ပတ္သတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မလုပ္ရပါ။

JTI အတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

အတြင္းလူအျဖစ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားျပင္ပအဖြဲ႕ တစ္ခု အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရန္ အတြက္ အတြင္းသတင္း အခ်က္အလက္ကို အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ရံုးအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ေထာက္ခံအၾကံျပဳျခင္းမ်ဳိးကိုလည္း ရည္ညႊန္းႏိုင္သည္။အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္ဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူထံ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္စံု တစ္ရာကို ဆိုလိုၿပီး၊ အကယ္၍ ထုတ္ေဖာ္ျပာၾကားပါက ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။ ရံုးအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္တြင္လွ်ဳိ႕၀ွက္ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာအေပၚ အျမတ္ခြဲေ၀မႈ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေ၀မႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္၀ယ္ယူမႈမ်ား၊ အႀကီးစား တိုးခ်ဲ႕မည့္အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ အဆိုျပဳ ပူးေပါင္းမႈမ်ား၊ ၀ယ္ယူထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္လႊဲရယူမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အတြင္းသတင္း အခ်က္အလက္ လက္၀ယ္ရွိေနခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (ဥပမာ ရွယ္ယာ၊ဘြန္းစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္စေတာ့ရွယ္ယာအက်ဳိးခံစားခြင့္) ကိုမွ် ၀ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္း ျခင္း မျပဳလုပ္သလို အျခား သူမ်ားကိုလည္း ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ရန္ အၾကံမေပးပါ။ အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းထံ မွ်ေ၀ ျခင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ မလုပ္ေဆာင္ပါ။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္တစ္ဦး၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက အတြင္းသတင္း အခ်က္အလက္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး ယင္းေတာင္းဆို မႈအတြက္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ မေပးသည္ ကို သတိျပဳမိပါက ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘ႑ာေရးအရာရွိခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးထံ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔ပါသည္။

ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ က်င့္သံုးႏုိင္သနည္း။

အတြင္းလူပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း အႏၲရာယ္အလားအလာဟု ဆိုႏုိင္ေသာ အေျခအေနအခ်ဳိ႕မွာ -

  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ ပစ္မွတ္ထား၀ယ္ယူရန္ အလားအလာရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ရွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူလိုေနသည္။
  • ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕ မွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ JT က အမ်ားျပည္သူသို႔ ဖြင့္ခ်ထားျခင္းမရွိေသးေသာ JT ၏ ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို သိရွိခြင့္ရထားၿပီး သူ/သူမ၏ JT ရွယ္ယာ မ်ားကို ေရာင္းခ်လိုေနသည္။
  • ကၽြန္မ ခင္ပြန္းမွာ JT ရွယ္ယာအခ်ဳိ႕ ၀ယ္ယူလို ၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမျပဳရေသးေသာ လုပ္ငန္းစု၏ ဘ႑ားေရးရလဒ္မွတ္တမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းေနသည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္