ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

ကုမၸဏီအခ်က္ အလက္မ်ား အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈတြင္ အေထာက္အကူရရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဂုဏ္သတင္းကို ကာကြယ္ရန္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ထိေရာက္ အက်ဳိးရွိမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္၊ မွန္ကန္၊ မွ်တ၊ အခ်ိန္မွန္၊ တိက်ေသာ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းမႈ အေပၚ မွီခိုရပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အစည္း အေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ခန္႔မွန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ ဖက္မ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္သူမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားမွာ အထူးအေရးပါ သည္။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ မွတ္တမ္းမ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ၊ လံုျခံဳစြာ၊ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ေသာအေျခအေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားရွိေရးႏွင့္ ၎တို႔ကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစေရး ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

မိမိသာ ကုမၸဏီဘ႑ာေရးအစီရင္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရပါက မိမ္ိသည္ အမ်ားလက္ခံထားေသာ စာရင္းကိုင္ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ မွတ္တမ္း မ်ားသည္ တိက်၊ လံုျခံဳ၊ သင့္ေလ်ာ္စြာ မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိေရး ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စိတ္ခ်ယံု ၾကည္ရမႈကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ အစီရင္ခံမႈ အမွား ယြင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံရန္ ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ခုကို မိမိသာ ျပဳလုပ္မိပါက၊ ဘ႑ာေရး အရာရွိခ်ဳပ္ (CFO)၊ Corporate Controller သို႔ မဟုတ္ မိမိ၏ မန္ေနဂ်ာထံ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါ သည္။

ဘယ္လိုအေျခေနမ်ဳိးမွာ က်င့္သံုးႏိုင္သနည္း။

ဘ႑ာေရးဆက္စပ္ အစီရင္ခံမႈဆုိင္ရာ ပူပန္စရာ ဥပမာမ်ားမွာ -

  • မရရွိေသးေသာ ၀င္ေငြအေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ မက်ခံရေသးေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံျခင္း။
  • လက္ရွိ အစီရင္ခံသည့္ ႏွစ္အတြင္း က်သင့္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း တင္ရွိမႈကို တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္