ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း

တည္ဆဲစီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ် ထားပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားသည္ သတ္မွတ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား သို႔ မဟုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆက္ႏြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ ထားႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္စည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တင္ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းျခင္းကို တားျမစ္ထားျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို၊ မရည္ရြယ္ပဲ ျဖစ္ေစ မလိုက္နာမိပါက ၊ JTI ႏွင့္ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တားျမစ္ထားသည့္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေစေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

JTI ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား (Global Economic Sanctions) မူ၀ါဒ ႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိေရး၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး၊ မိမိ ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ မိမိအလုပ္လုပ္ေသာ JTI အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈမ်ားအားလံုးကို အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာရန္မွာ မိမိတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ခံထားရေသာ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ အလားအလာမ်ားသည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရး အေရာင္း အ၀ယ္လုပ္ငန္းအတြက္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိ၏ နယ္ေျမဆုိင္ရာ အေထြေထြအတုိင္ပင္ခံ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒတာ၀န္ခံသို႔မဟုတ္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈဆုိင္ရာအရာရွိထံမွ စာ
ျဖင့္ေရးသားထားေသာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ သို႔မဟုတ္ ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အႏၲရာယ္အလားအလာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေပၚ ပူ ပန္မိပါက ၊ မိမိ၏ နယ္ေျမဆိုင္ရာ အေထြေထြ အတိုင္ပင္ခံ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈဆိုင္ရာ အရာရွိထံ ခ်က္ ခ်င္း အသိေပးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ တည္ဆဲအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားကို JTI ကုန္သြင္းသူ စံႏႈန္းမ်ား (JTI Supplier Standards) ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ပါသည္။

ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ က်င့္သံုးႏုိင္သနည္း။

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ ရာေရာက္ေစႏုိင္သည့္ အေျခအေနအခ်ဳိ႕မွာ -

  • အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ Green Card ကိုင္ေဆာင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၊ မိမိသည္ အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု အတြက္ BAP/Memo အတည္ျပဳသူအျဖစ္ စာရင္းသြင္းတာ၀န္ေပးခံထားရသည္။
  • ကၽြႏု္ပ္သည္ အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ကုန္စည္မ်ားေပးပို႔သည့္ ကုန္သြင္းသူကို အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ပးေခ်ရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။
  • မိမိက JTI စက္႐ံုတစ္႐ံုတြင္ စစ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ေလဆာကိရိယာတစ္ခုကို ေပးပို႔လိုေသာ္လည္း ယင္းအတြက္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ လိုအပ္ျခင္း ရွိ၊မရွိ အတည္မျပဳႏုိင္ျဖစ္ေနသည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္