ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအား ေလးစားလိုက္နာျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ၊ လံုျခံဳစြာ စုေဆာင္း၊ အသံုးျပဳ၊ သိုမီွးထားရွိေရး ေသခ်ာေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္လည္း အလားတူေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ဳိးက်င့္သံုးပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကုိဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၀န္ ထမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က စုေဆာင္း၊ စီမံကိုင္တြယ္ရပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးကို အေလးထားၿပီး လွ်ဳ႕ိ၀ွက္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး JTI ၏ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အတြက္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အထူးထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ လွ်ဳ႕ိ၀ွက္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖြင့့္ျခင္းကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဂုဏ္သတင္းကို ထိခို္က္ေစႏိုင္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚလည္း ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစႏိုင္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ဘာကိုဆိုလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ အထူးသတိထားပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သတ္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈကို အျမဲအေလးထားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အသံုးျပဳပါသည္။
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေ၀ခ်ိန္ တြင္ ပို၍ပင္ အထူးတလည္ဂ႐ုစိုက္ပါသည္။ တရား၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိမွသာ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သံသယရွိပါက၊ ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမဆို္င္ရာ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံထံမွ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳခ်က္ရယူပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို JTI IT မွ အတည္ျပဳထားၿပီး စိတ္ခ်ရသည့္ေနရာတြင္ သိုမွီး၊ မွ်ေ၀ရန္သာ အသံုးျပဳပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို JTI Websites,IT စနစ္မ်ားအတြင္း လံုျခံဳေအာင္ထားရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။
JTI ဥပစာ ျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၌ လွ်ဳိ႕၀ွက္ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ Password မ်ားကို နားစြန္နားဖ်ားၾကားမႈ၊ ျမင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိေတြ႕မႈ မရွိေစေရး အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္ပါသည္။
အကယ္၍ မိမိသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားေသာ သတင္းအ ခ်က္အလက္ကို လက္ခံရရွိၿပီး ၎၏ မူလဇစ္ျမစ္သို႔မ ဟုတ္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အေၾကာင္းကိစၥကို ေသခ်ာ မသိရွိပါက မန္ေနဂ်ာထံ ဖြင့္ဟေျပာၾကားပါသည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းခံသည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မက္ေဆ့ဂ်္ မ်ားကို ဘယ္ေသာ အခါမွ် မတုန္ျပန္သလို၊ လင့္ခ္မ်ား ႏွင့္ ယင္းသို႔ေသာ မက္ေဆ့ဂ်္မ်ားတြင္ ပူးတြဲပါရွိသည့္ဖိုင္မ်ား (attachments) ကို ဖြင့္မၾကည့္ပါ။
လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရွိမႈ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈ သို႔မဟုတ္ သတင္း အခ်က္အလက္အလြဲသံုးမႈဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုဆိုပါကမိမိ၏ ျပည္တြင္းသို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕မ်ားထံ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါသည္။

ဘယ္လိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိးကို ရည္ညႊန္းသနည္း။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆို သည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မည္သည့္သတင္း အခ်က္အလက္မဆိုကို ဆိုလိုၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ တုိ႔သာမက ၎တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ မိသားစု၊ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ား လည္းပါ၀င္သည္။
လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ အကယ္၍ သာ ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ပါက JTI ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ လာေစႏုို္င္ပါသည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္