ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ

ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

JTI ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီွေစေရး ကူညီေပးရာတြင္ အေရးပါပါသည္။ JTI ကုမၸဏီ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အျခားသူမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ ေလးစားစြာ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ရယူ၊ ထိန္းသိမ္း၊ ကာကြယ္၊ စြန္႔လႊတ္ေရး ေသခ်ာေစရန္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကုမၸဏီ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ အိုင္တီ ပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ဥာဏပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္မႈ (“IP”) မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို အလြဲသုံးျခင္း၊ မရရွိႏုိင္ျခင္း သို႔ မဟုတ္ ခၽြတ္ယြင္းေစျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ဘ႑ာေရးအရ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား၊ ဂုဏ္သတင္းထိခိုက္မႈမ်ား ရလဒ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာေစႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဥာဏပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား (IP) မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ထုတ္ကုန္္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ားႏွင့္မတူကြဲျပားေစၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အသာစီးရမႈကို ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တန္ဖိုးအလြန္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔ခန္႔အပ္ခံထားရခ်ိန္ အတြင္း JTI အတြက္ ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ တီထြင္မႈမ်ား၊ အိုင္ဒီယာမ်ား၊ အယူအဆမ်ား အားလံုးသည္ ကုမၸဏီ ပိုင္ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္၍ မရပါ။

၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ မိမိအေပၚ ယံုၾကည္အပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား အခိုးခံရမႈ၊ အလြဲသံုးခံရမႈ၊ အလဟႆ ျပဳန္းတီးမႈမျဖစ္ေစေရး ကာကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို JTI မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ္ေရး ကို္ယ္တာ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳပါ။ ဥာဏပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အျခားအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ထံ မွ်ေ၀ျခင္းမျပဳပါ။အျခားအဖြဲ႕၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕၏ ဥာဏပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုိင္စင္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳ ခ်က္မယူဘဲ မည္သည့္အခါမွ် မေလ်ာ္ကန္စြာ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳပါ။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ကုန္သြင္းသူတစ္ဦးကို ကုမၸဏီ၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခ်က္အလက္မ်ားလက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းခြင့္ ငွားရမ္းေပးရန္ စဥ္းစားသည့္ အခါတိုင္းတြင္ ITအဖြဲ႕ကို ပါ၀င္ပတ္သက္ေစပါသည္။သို႔မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳေစေရး ေသခ်ာေစရန္ ၄င္းတို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

JTI ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခ်က္အလက္မ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈကို နားလည္ထားၿပီး ခိုးယူခံရမႈ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ရွိမႈ အလားအလာ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ i-secure က်င့္၀တ္အတုိင္းလိုက္နာပါသည္။

IT ရင္းျမစ္တစ္ခု ေလ်ာ္ကန္စြာ သံုးစြဲမႈအေၾကာင္း သံသယတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက၊ အေထာက္အကူရရန္ အတြက္ Global Service Desk (“GSD") ကို ေမးျမန္း ပါသည္။ အမွားလုပ္မိပါက ယင္းကိစၥကို ခ်က္ခ်င္း အသိေပးဖြင့္ဟပါသည္။

i-secure က်င့္၀တ္၏ အဓိက မူ၀ါဒမ်ားကို သတိျပဳပါ။

  • မိမိ၏ အြန္လိုင္းပိုင္ဆုိင္မႈကို ကာကြယ္ပါ
  • ကလစ္မႏွိပ္မီ ေသခ်ာစဥ္းစားပါ
  • ေဘးကင္းစြာ မွ်ေ၀ပါ
  • ေမးစရာရွိပါက သင့္ IT အဖြဲ႕၊ GSD ကို ဆက္သြယ္ ၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးကို ေမးပါ၊ သို႔မဟုတ္ပါက information.security@JTI.com သို႔ စာျဖင့္ေရး သားဆက္သြယ္ပါ။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္