Onze zakelijke integriteit

Financiële criminaliteit voorkomen

Wij tolereren geen financiële criminaliteit en beheersen de risico's die samenhangen met financiële criminaliteit actief.

Wat betekent dit voor JTI?

Financiële criminaliteit schaadt de maatschappij en overheden en kan de activiteiten en reputatie van JTI nadelig beïnvloeden.

Financiële criminaliteit omvat het witwassen van geld, belastingontduiking en het faciliteren van belastingontduiking. Het witwassen van geld omvat het proces van het omzetten van geld dat illegaal is verkregen in schijnbaar legitiem geld of andere activa. Belastingontduiking omvat het nemen van maatregelen ter vermijding dat de vereiste belastingbetalingen moeten worden gedaan. Het faciliteren van belastingontduiking betekent het behulpzaam zijn van een business partner of andere derde bij het ontduiken van belasting.

De straffen voor het plegen of faciliteren van financiële criminaliteit kunnen zeer ernstig zijn voor zowel JTI als zijn medewerkers, zelfs indien JTI of de verantwoordelijke persoon niet zelf profiteert van de uitgevoerde activiteiten. Je kunt aansprakelijk zijn als je iemand bedoeld of onbedoeld assisteert bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik mag mij niet inlaten met enige vorm van financiële criminaliteit, noch dit faciliteren.

Het Anti-Money Laundering (‘AML’) beleid/JTI's antiwitwasbeleid ('AML') biedt regels over inkomende en uitgaande handelsbetalingen en kan mij behulpzaam zijn bij het ervoor zorgen dat ik het witwassen van geld niet faciliteer.

Als mij gevraagd wordt een handeling uit te voeren die zou kunnen leiden tot het ontduiken van belasting of het witwassen van geld, weiger ik deze handeling en rapporteer ik deze onmiddellijk.

Ik spreek mij uit als ik het vermoeden heb dat een collega of business partner bij financiële criminaliteit betrokken zou kunnen zijn.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Wij verwachten van onze business partners, waaronder zij die namens ons handelen, dat zij zich volledig conformeren aan onze zero-tolerance benadering ten aanzien van financiële criminaliteit.
Wij oefenen ons recht uit om contractuele regelingen te beëindigen wanneer business partners bij enige vorm van financiële criminaliteit zijn betrokken.

Als een business partner wordt gevraagd een handeling uit te voeren die kan resulteren in financiële criminaliteit, dienen zij onmiddellijk hun bezorgdheid hierover te rapporteren via onebehavior@jti.com.

Op welke situaties kan dit betrekking hebben?

Hier volgen een aantal voorbeelden van mogelijke financiële criminaliteit:

  • Een business partner heeft mij gevraagd een betaling door te sturen naar een offshore bankrekening die op naam van een derde staat geregistreerd die ik niet ken. Ik heb het vermoeden dat belastingontduiking hiervoor de reden is.
  • Een klant heeft mij gevraagd de goederen/diensten die zij hebben gekocht op hun factuur verkeerd te classificeren waardoor het bedrag aan btw of andere belastingen of heffingen die betaald moeten worden, wordt verlaagd.

Meer weten