Naš poslovni integritet

Izbegavanje sukoba interesa

Očekujemo od svojih zaposlenih da izbegavaju sve situacije u kojima bi njihovi lični interesi bili u sukobu sa interesima kompanije JTI.

Šta to znači za JTI?

Sukob interesa može da podstakne zaposlene da donose odluke koje nisu u najboljem interesu kompanije JTI i mogu negativno da utiču i na ugled kompanije i na ugled samog zaposlenog.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Izbegavam situacije u kojima bi mogao da se pojavi sukob interesa.

Ne dozvoljavam da moj lični interes utiče na odluke koje donosim u ime kompanije JTI. Prijavljujem sve porodične ili lične veze koje mogu da utiču na moje odluke na poslu.

Van posla se ne upuštam ni u kakve aktivnosti koje bi mogle da naruše poslovne interese kompanije JTI ili da budu konkurencija.

Takođe imam u vidu moguće sukobe interesa koji mogu da nastanu prilikom razmene poklona, gostoprimstva ili zabave.

Kada je sukob interesa neizbežan, odmah to prijavljujem kako bih zaštitio sebe i JTI.

Moja dužnost kao menadžera je da rešim svaki sukob interesa koji prijave članovi mog tima, uz podršku Odeljenja ljudskih resursa i Odeljenja za usaglašavanje ponašanja zaposlenih sa Pravilima ponašanja.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Poslovni partneri su dužni da izbegavaju sve situacije koje mogu da dovedu do sukoba interesa. Svaki potencijalni sukob interesa sa kompanijom JTI mora da se prijavi na adresu onebehavior@jti.com.

Na koje situacije to može da se odnosi?

Evo nekoliko primera mogućih sukoba interesa:

  • Moj brat se prijavio za radno mesto u kompaniji JTI, a ja ću učestvovati u procesu odlučivanja.
  • Dobavljač podnosi ponudu za ugovor sa kompanijom JTI u procesu u kom ja učestvujem i ponudio mi je vikend u luksuznom hotelu sa plaćenim troškovima.
  • Da bih zaradio dodatni prihod, prijavio sam se za sprovođenje istraživanja van radnog vremena u novoj kompaniji koja radi na razvoju nove tehnologije u duvanskoj industriji.

Saznaj više