Naš poslovni integritet

Sprečavanje finansijskog kriminala

Ne tolerišemo finansijski kriminal i aktivno upravljamo rizicima u vezi sa finansijskim kriminalom.

Šta to znači za JTI?

Finansijski kriminal šteti društvu i vladama i može negativno da utiče na poslovanje i ugled kompanije JTI.
U finansijski criminal spada pranje novca, utaja poreza i omogućavanje utaje poreza. Pranje novca je proces pretvaranja nezakonito stečenog novca u naizgled legitiman novac ili druga sredstva. Izbegavanje poreza podrazumeva preduzimanje mera kako se ne bi platio porez. Omogućavanje utaje poreza znači pomaganje poslovnom partneru ili drugom trećem licu da izbegne porez.

Kazne za finansijski kriminal i njegovo omogućavanje mogu da budu ozbiljne i za JTI i za zaposlene, čak i ako JTI ili odgovorno lice nema koristi od predmetnih aktivnosti. Možete da snosite odgovornost ako namerno ili nenamerno pomažete nekome da obavlja takve aktivnosti.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Ne smem da se bavim nikakvim oblikom finansijskog kriminala niti da ga olakšavam.

Politika protiv pranja novca kompanije JTI definiše pravila za dolazna i odlazna komercijalna plaćanja i može da mi pomogne da se postaram za to da ne omogućavam pranje novca.

Ako se od mene zatraži da uradim nešto što bi moglo da dovede do izbegavanja poreza ili pranja novca, odbijam zahtev i odmah ga prijavljujem.

Skrećem pažnju ako posumnjam da je neki kolega ili poslovni partner možda uključen u finansijski kriminal.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da naši poslovni partneri – uključujući one koji deluju u naše ime – u potpunosti primenjuju naš pristup nulte tolerancije prema finansijskom kriminalu.

Koristimo svoje pravo da raskinemo ugovorne aranžmane ako je poslovni partner uključen u bilo koji oblik finansijskog kriminala.

Ako se od poslovnog partnera zatraži da uradi nešto što može da dovede do finansijskog kriminala, partner je obavezan da odmah prijavi to na adresu onebehavior@jti.com.

Na koje situacije to može da se odnosi?

Evo nekoliko primera potencijalnog finansijskog kriminala:

  • Poslovni partner mi je zatražio da preusmerim plaćanje na ofšor bankovni račun registrovan na treće lice koje mi nije poznato i sumnjam da je razlog za to izbegavanje poreza.
  • Klijent me je zamolio da pogrešno klasifikujem robu/usluge koje je kupio na fakturi, što bi smanjilo PDV ili druge poreze ili obaveze.

Saznaj više