ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

เราคาดหวังให้พนักงานหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวขัดกับ ผลประโยชน์ของเจทีไอ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจูงใจให้พนักงาน มิได้ตัดสินใจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเจทีไอ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบทั้งต่อชื่อเสียงของบริษัทและตัวพนักงานเอง

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราต้องหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้น

เราต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใดๆ ของเราในนามเจทีไอ เราต้องสำแดงถึงครอบครัว หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรา ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องงานของเรา

นอกเวลาทำงาน เราก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานใดๆ อันอาจเป็นการทำให้ผลประโยชน์ในทางธุรกิจของเจทีไอเสียหาย หรือเป็นการค้าแข่งกับเจทีไอ

เราต้องพึงระลึกอยู่เสมอถึงผลประโยชน์ทับซ้อนอันอาจเกิดขึ้นเมื่อแลกเปลี่ยนของขวัญ การรับรอง หรือความบันเทิง

หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนได้ เราต้องแจ้งถึงเหตุดังกล่าวทันที เพื่อเป็นการปกป้องทั้งตัวเราเองและเจทีไอ

ในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องตรวจสอบถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่ถูกสำแดงโดยสมาชิกในทีม โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายวินัยคอยให้ความช่วยเหลือ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

หุ้นส่วนทางธุรกิจต้องหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หากสงสัยว่ามีเหตุผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจทีไอ ต้องรายงานไปที่ onebehavior@jti.com

เรื่องดังกล่าวจะใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุผลประโยชน์ทับซ้อน

  • น้องชายของผมได้สมัครงานตำแหน่งหนึ่งในเจทีไอ ซึ่งผมเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินใจเลือกบุคลากร
  • ผู้จัดหาวัตถุดิบเจ้าหนึ่งที่กำลังประกวดราคาเพื่อเซ็นสัญญากับเจทีไอซึ่งผมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุมัติ ได้เสนอจะจ่ายค่าพักผ่อนในโรงแรมหรูในช่วงสุดสัปดาห์ให้แก่ผม
  • เพื่อหารายได้เพิ่มเติม ผมได้เข้าร่วมทำวิจัยนอกเวลางานที่สตาร์ทอัพแห่งหนึ่งซึ่งทำเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมบุหรี่

ค้นหาเพิ่มเติม