ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การรักษาสินทรัพย์ของบริษัท

สินทรัพย์ของบริษัทเจทีไอนั้นมีความสำคัญในการช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราต้องดูแลทั้งสินทรัพย์ของเจทีไอ และของผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบและด้วยความเคารพ เราต้องแน่ใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทเรานั้นได้มาอย่างถูกต้อง และถูกจัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดการขายทิ้งอย่างถูกต้องด้วย

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

สินทรัพย์ของบริษัทหมายรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์สารสนเทศ ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลบริษัท

การใช้สินทรัพย์อย่างผิดวิธี การขาดแคลนสินทรัพย์ หรือการที่สินทรัพย์ไม่สามารถทำงานได้ปกติ อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทขาดทุน หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้

ทรัพย์สินทางปัญญาของเรานั้นมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะมันช่วยทั้งแยกแยะผลิตภัณฑ์และบริการของเราออกจากผู้อื่น และรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา งานสร้างสรรค์ ไอเดีย และการออกแบบที่พนักงานของเรา ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเจทีไอระหว่างที่พวกเขาเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัททั้งสิ้นและไม่อาจถูกจำหน่ายเป็นการส่วนตัวได้

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เรามีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาสินทรัพย์ที่บริษัทฝากให้เราครอบครองจากการถูกขโมย การใช้อย่างผิดวิธี และการสิ้นเปลืองเสียเปล่า

เราต้องใช้สินทรัพย์ของบริษัทตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของเจทีไอ และต้องไม่ใช้สินทรัพย์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เราต้องไม่แบ่งปันสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ให้บุคคลที่สามใช้โดยมิได้รับอนุญาตก่อน เราต้องไม่รับเอาหรือใช้สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม โดยมิได้รับอนุญาตหรืออนุมัติอย่างถูกต้อง

ทุกครั้งที่เราจะจ้างผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อเป็นแม่ข่ายหรือดูแลรักษาข้อมูลดิจิทัลของบริษัท เราต้องเรียกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอ เพื่อให้เขาแน่ใจได้ว่าข้อมูลของเราจะปลอดภัย

เราเข้าใจถึงคุณค่าและความเปราะบางของข้อมูลดิจิทัลของเจทีไอและปฏิบัติตาม i-secure code เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกขโมยข้อมูลหรือข้อมูลสูญหาย

หากเราไม่แน่ใจถึงการใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสม ให้ขอความช่วยเหลือจาก “Global Service Desk (GSD)” และหากเราทำอะไรผิดพลาด ก็ต้องรีบรายงานถึงความผิดพลาดนั้นทันที

จงพึงระลึกถึงหลักการสำคัญของ i-secure code

  • เราต้องปกป้องทรัพย์สินออนไลน์ของเรา
  • เราต้องคิดก่อนจะคลิก
  • เราต้องแชร์อย่างปลอดภัย
  • หากคุณมีคำถามใดๆ กรุณาถามผู้เชี่ยวชาญโดยติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) GSD หรือเขียนไปถามที่ information.security@JTI.com

ค้นหาเพิ่มเติม