Nasza etyka biznesowa

Zapobieganie wykorzystaniu informacji poufnych do transakcji giełdowych

Pracowników obowiązuje kategoryczny zakaz wykorzystywania informacji poufnych do transakcji giełdowych.

Co to oznacza dla JTI?

Wykorzystanie informacji poufnych do transakcji giełdowych (tzw. insider dealing) to wykorzystywanie informacji wewnętrznych w celu uzyskania osobistej korzyści lub korzyści osoby trzeciej. Może się to również odnosić do dawania rekomendacji na podstawie informacji wewnętrznych. Informacje wewnętrzne to wszystkie niepubliczne informacje, które po upublicznieniu mogłyby mieć istotny wpływ na cenę papierów wartościowych danej spółki. Informacje niejawne mogą obejmować poufne wyniki finansowe, decyzje o wypłacie dywidend, emisję lub skup akcji, plany znacznego rozszerzenia działalności oraz postulowane fuzje, nabycia lub przejęcia.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Nie kupuję ani nie sprzedaję żadnych papierów wartościowych (np. akcji, obligacji lub opcji na akcje), kiedy posiadam informacje niejawne, nie doradzam również innym osobom zakupu ani sprzedaży papierów wartościowych. Nie udzielam osobom trzecim informacji niejawnych, chyba że mnie do tego upoważniono.

Jeżeli dowiem się, że jakiś współpracownik lub pracownik jednego z partnerów biznesowych próbuje uzyskać informacje niejawne bez racjonalnego uzasadnienia, niezwłocznie zgłaszam taki przypadek Dyrektorowi Finansowemu (CFO) lub członkowi Działu ds. Zgodności ze Standardami.

Jakich sytuacji to dotyczy?

Oto kilka sytuacji, które mogą grozić wykorzystaniem informacji poufnych do transakcji giełdowych:

  • Członek zespołu ds. Rozwoju Biznesu chce kupić akcje spółki, która jest potencjalnym celem działań tego zespołu.
  • Pracownik Działu Finansowego ma dostęp do informacji finansowych JT, które nie zostały przez JT upublicznione i chce sprzedać swoje akcje JT.
  • Mój mąż chce kupić trochę akcji JT i zapytał mnie o wyniki finansowe Grupy, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

Dowiedz się więcej