Nasza etyka biznesowa

Sprawozdawczość i ewidencjonowanie danych Firmy

Nasza działalność opiera się na prawdziwej, rzetelnej, terminowej i dokładnej ewidencji służącej ułatwianiu podejmowania decyzji, chronieniu naszej reputacji, wspieraniu efektywności działań oraz przestrzeganiu zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Co to oznacza dla JTI?

Dokumentacja firmy obejmuje dane finansowe i operacyjne, dane osobowe i poufne, dokumenty ze spotkań, plany biznesowe, prognozy i analizy.

Dokumentacja biznesowa i finansowa jest kluczowa dla naszej działalności gospodarczej i współpracy z udziałowcami, partnerami biznesowymi, organami rządowymi i innymi stronami zainteresowanymi.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Dbam, aby zachowana była poufność dokumentacji, aby dokumentacja była bezpieczna i dostępna oraz utrzymywana i usuwana zgodnie z przepisami prawa i regulacjami.
Jeżeli zajmuję się sprawozdawczością finansową Firmy lub ewidencją, przestrzegam ogólnie przyjętych zasad rachunkowości i dbam, aby dokumentacja była dokładna, bezpieczna oraz odpowiednio ewidencjonowana.

W przypadku popełnienia błędu w sprawozdawczości lub niezaraportowania czegoś, co mogłoby podważyć integralność i wiarygodność dokumentacji Firmy, natychmiast zgłaszam to Dyrektorowi Finansowemu (CFO), wewnętrznemu kontrolerowi JTI lub swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Jakich sytuacji to dotyczy?

Oto kilka przykładów wątpliwości dotyczących sprawozdawczości finansowej:


  • Wykazywanie w sprawozdawczości przychodów, które nie zostały osiągnięte, lub wydatków, które nie zostały poniesione.
  • Nie dokonanie rezerwy na wydatki poniesione w bieżącym roku obrachunkowym.

Dowiedz się więcej