Nasza etyka biznesowa

Poszanowanie prywatności i poufności

Dbamy, aby gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych było zgodne z prawem i bezpieczne. Takie same zasady stosujemy względem własnych danych poufnych.

Co to oznacza dla JTI?

W ramach naszej działalności gromadzimy i przetwarzamy informacje osobowe dotyczące naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz innych podmiotów. Mamy obowiązek obchodzić się z tymi informacjami w sposób ostrożny i poufny oraz wykorzystywać wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla skutecznej działalności JTI.

Tworzymy również wrażliwe informacje handlowe na temat naszej Firmy, które wymagają zachowania takiego samego poziomu ostrożności.

Bezprawne lub nieupoważnione ujawnianie informacji osobowych lub informacji poufnych może zaszkodzić naszej reputacji i mieć negatywny wpływ na naszą działalność.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Zachowuję ostrożność, kiedy stykam się w pracy z informacjami osobowymi. Zawsze szanuję prywatność zaangażowanych osób fizycznych i wykorzystuję informacje w sposób zgodny z prawem.

Zachowuję szczególną ostrożność, kiedy zamierzam udostępnić informacje osobowe. Robię to wyłącznie, kiedy istnieje ku temu uzasadniona przyczyna biznesowa. W razie wątpliwości konsultuję się z lokalnym lub regionalnym radcą prawnym.

Do przechowywania i udostępniania informacji poufnych i osobowych wykorzystuję wyłącznie bezpieczne i zaakceptowane rozwiązania IT naszej Firmy. Zapewniam bezpieczeństwo moich urządzeń i dokumentów oraz utrzymuję silne i bezpieczne hasła dostępu do systemów IT, stron internetowych JTI oraz innych zasobów Firmy.

Zachowuję szczególną ostrożność podczas pracy poza terenem JTI, aby zapewnić, że nieupoważnione osoby nie mogą podsłuchać lub zobaczyć informacji poufnych ani uzyskać do nich dostępu.

W przypadku uzyskania informacji poufnych, co do których pochodzenia lub przeznaczenia nie mam pewności, rozmawiam ze swoim przełożonym. Nigdy nie odpowiadam na podejrzane wiadomości zawierające zapytania o informacje poufne ani nie otwieram linków lub załączników zawartych w takich wiadomościach.

Niezwłocznie zgłaszam wszelkie przypuszczalne przypadki naruszenia poufności lub niewłaściwego wykorzystania informacji lokalnemu lub regionalnemu radcy prawnemu lub członkowi Działu ds. Zgodności ze Standardami lub Działu ds. Bezpieczeństwa Informacji.

Jakich informacji to dotyczy?

Informacje (dane) osobowe to dowolne informacje dotyczące osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, numery identyfikacyjne, jak i dane dotyczące jej zdrowia, rodziny, finansów lub pracy.
Informacje poufne to takie, które dotyczą naszej działalności, produktów, planów biznesowych, partnerów biznesowych, i których ujawnienie mogłoby zaszkodzić działalności lub reputacji JTI.

Dowiedz się więcej