Nasza etyka biznesowa

Ochrona majątku Firmy

Majątek JTI jest kluczowy do osiągnięcia naszych celów biznesowych. Z majątkiem JTI oraz majątkiem należącym do innych obchodzimy się w sposób odpowiedzialny i z szacunkiem. Dbamy, aby majątek naszej Firmy był poprawnie pozyskiwany, utrzymywany, chroniony i zbywany.

Co to oznacza dla JTI?

Majątek Firmy obejmuje maszyny i sprzęt, urządzenia informatyczne, wyroby i materiały produkcyjne, własność intelektualną oraz dane Firmy.

Niewłaściwe użycie, niedostępność lub awaria majątku Firmy mogą zakłócić naszą działalność i skutkować stratami finansowymi oraz narażeniem reputacji.

Nasza własność intelektualna ma szczególną wartość, jako że pomaga nam w wyróżnieniu naszych produktów i usług oraz w zachowaniu przewagi konkurencyjnej. Wszystkie wynalazki, pomysły i koncepcje opracowane na rzecz JTI przez naszych pracowników w trakcie ich zatrudnienia należą do Firmy i nie mogą być przedmiotem transakcji prywatnych.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Mam obowiązek chronienia powierzonego mi majątku Firmy przed kradzieżą, niewłaściwym użyciem i marnotrawieniem.

Z majątku Firmy korzystam zgodnie z politykami oraz procedurami JTI i nie wykorzystuję go do osiągnięcia korzyści osobistych. Nie udostępniam majątku Firmy, w tym własności intelektualnej, osobom trzecim bez uprzedniego upoważnienia. Nigdy nie uzyskuję ani nie wykorzystuję w niewłaściwy sposób majątku osób trzecich lub własności intelektualnej osób trzecich bez właściwej licencji lub akceptacji.

Jeżeli w dowolnym momencie rozważam powierzenie dostawcy usług hostingu lub utrzymania danych cyfrowych Firmy, współpracuję w tym zakresie z Działem IT. To pozwoli zapewnić bezpieczeństwo danych.

Mam świadomość wartości i wrażliwości danych cyfrowych JTI oraz przestrzegam kodeksu i-secure w celu minimalizacji ryzyka ich kradzieży lub utraty.
Jeżeli mam wątpliwość co do właściwego użycia jakichś zasobów IT, kontaktuję się z Działem Globalnego Wsparcia IT w celu uzyskania wsparcia. Jeżeli popełniam błąd, natychmiast o tym informuję.

Należy pamiętać o kluczowych zasadach kodeksu i-secure:

  • Chronię swoją własność online.
  • Myślę, zanim kliknę.
  • Udostępniam dane w bezpieczny sposób.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań należy zwrócić się do eksperta z Działu IT lub do Działu Globalnego Wsparcia IT (Global Service Desk) lub wysłać wiadomości na adres information.security@JTI.com.

Dowiedz się więcej