Nasi ludzie

Równe traktowanie oraz szacunek wobec ludzi

Jesteśmy otwarci na różnorodność i propagujemy kulturę integracyjną, w której każdy może być sobą w pracy, bez obawy przed dyskryminacją czy nękaniem.

Co to oznacza dla JTI?

Lekceważące zachowania, dyskryminacja i nękanie są sprzeczne z wartościami JTI i mamy obowiązek – wobec siebie samych i wobec innych – reagować, kiedy coś nie jest w porządku.

Nie dyskryminujemy ani nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny, pochodzenie etniczne, kraj pochodzenia ani inne kryteria chronione prawem.

Nie tolerujemy jakiegokolwiek nękania ani zastraszania w formie fizycznej, słownej czy pisemnej.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Cenię i szanuję kultury, opinie i style życia odmienne od moich. Zastanawiam się nad tym, jaki wpływ na innych może mieć moje zachowanie. Unikam obraźliwych, agresywnych i zastraszających form komunikacji. Nie składam dwuznacznych propozycji seksualnych ani nie wykonuję niepożądanych gestów wobec innych.

Jeżeli jestem palaczem, szanuję prawo osób niepalących do pracy w środowisku wolnym od dymu.

Jeżeli ktokolwiek zachowuje się wobec mnie w sposób pogardliwy lub stosuje jakąkolwiek formę dyskryminacji lub nękania, śmiało zgłaszam to swojemu bezpośredniemu przełożonemu, pracownikowi Działu HR lub członkowi Działu ds. Zgodności ze Standardami.

Jako osoba zarządzająca jestem otwarty(-a) na różnorodność i stosuję zasady równego traktowania współpracowników oraz odnoszę się do nich z szacunkiem. Podejmuję sprawiedliwe i bezstronne decyzje. Nie toleruję żadnych form dyskryminacji czy nękania i natychmiast reaguję na wątpliwości, które mi zgłoszono.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy stworzenia warunków pracy umożliwiających traktowanie pracowników z szacunkiem i sprawiedliwie oraz gwarantujących, że żaden pracownik nie jest ofiarą jakiejkolwiek formy dyskryminacji czy zastraszania.

Przykłady niestosownych lub obraźliwych zachowań:

  • Niestosowne lub obraźliwe dowcipy, komentarze o podłożu seksualnym lub poniżające uwagi adresowane do mężczyzn lub kobiet.
  • Wyrażanie poglądów rasistowskich.
  • Upokarzanie pracownika lub grupy pracowników, np. poprzez wypominanie im błędów w obecności innych osób.
  • Marginalizowanie osób lub grup, np. poprzez bezzasadne wyłączanie ich z czynności czy rozmów.

Dowiedz się więcej