Nasze produkty

Współpraca z partnerami biznesowymi

Nasi partnerzy biznesowi są niezbędnym elementem naszego sukcesu. Wybieramy ich starannie na podstawie kryteriów obejmujących zgodność z przepisami, uczciwość biznesową, jakość, bezpieczeństwo i higienę pracy, prawa człowieka, standardy pracy i zarządzanie środowiskowe.

Co to oznacza dla JTI?

Nasi partnerzy biznesowi to nasi klienci, dostawcy, plantatorzy, sprzedawcy tytoniu, dystrybutorzy oraz wszelkie inne podmioty, z którymi łączą nas stosunki handlowe.

Nieetyczne zachowanie któregokolwiek z naszych partnerów biznesowych może mieć wpływ
na reputację Firmy. Naszym celem jest współpraca z partnerami, którzy zobowiązują się do przestrzegania naszych wysokich standardów etycznych.

Od wszystkich dostawców wymaga się zgodności ze „Standardami dla dostawców JTI”,
a kluczowi dostawcy są przez nas certyfikowani pod kątem przestrzegania tych standardów.

Program „Praktyk pracy rolniczej JTI” koncentruje się na doskonaleniu praktyk dotyczących zatrudnienia u naszych plantatorów i sprzedawców tytoniu, i obejmuje taką tematykę jak prawa pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przeciwdziałanie zatrudnianiu dzieci.

Przeprowadzamy szczegółową analizę, aby mieć pewność, że wszyscy partnerzy biznesowi kupujący nasze wyroby tytoniowe lub mający z nimi styczność mają reputację uczciwych i rzetelnych.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Wspieram JTI w staraniach zmierzających do utrzymania wysokich standardów w całym łańcuchu dostaw poprzez podtrzymywanie silnych relacji z partnerami biznesowymi, zbudowanych na jasnych oczekiwaniach i wzajemnym szacunku.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Liczymy, że nasi partnerzy biznesowi przestrzegają przepisów prawa, propagują etyczne praktyki biznesowe i dotrzymują naszych wysokich standardów.

Wszystkich plantatorów i sprzedawców dostarczających tytoń do JTI zachęca się do przestrzegania naszych „Praktyk pracy rolniczej”; JTI może udzielić wsparcia w ich wdrażaniu.

„Praktyki pracy rolniczej”: przykład

W sezonie wegetacyjnym jeden z naszych ekspertów ds. rolnictwa regularnie odwiedzał pewnego rolnika. Podczas jednej z takich wizyt zauważył, że rolnik aplikuje środki ochrony roślin bez stosowania odzieży ochronnej dostarczonej mu przez JTI. Ekspert wytłumaczył rolnikowi zagrożenia dotyczące BHP związane ze stosowaniem środków ochrony roślin, oraz jak taka odzież może go chronić. Zaprosił rolnika na sesję szkoleniową w jego okolicy w zakresie zarządzania środkami ochrony roślin, zorganizowaną przy naszym wsparciu. W kolejnym okresie aplikowania środków ochrony roślin nasz ekspert ku swemu zadowoleniu spotkał rolnika w odzieży ochronnej.

Dowiedz się więcej