សុចរិតភាពអាជីវកម្មរបស់យើង

កិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងការសាកសួរព័ត៌មាន

ពួកយើងសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងការសាកសួរព័ត៌មាន និងការស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗ។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ JTI?

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ អាជ្ញាធរទាមទារនូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង ដើម្បីចេញលិខិតអនុញ្ញាត និងវិញ្ញាបនប័ត្រ ហើយដើម្បីធានាថា JTI កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ។

ម្តងម្កាល អាជ្ញាធរអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែងដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុន ដែលត្រូវបានហៅថា “Dawn Raids”។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់រូបខ្ញុំ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិក?

ជានិច្ចកាល ខ្ញុំគួរតែផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងស្មោះត្រង់ ឬធ្វើឲ្យព័ត៌មាននោះអាចស្វែងរកបាន។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ត្រូវចាត់តាំងបុគ្គលិកម្នាក់ ដើម្បីអមដំណើរមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។

ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានសំណើសុំព័ត៌មាន ឬត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែងដែលមិនបានជូនដំណឹងទុកមុន ខ្ញុំនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំ Dawn Raid ហើយខ្ញុំធានាថាជូនដំណឹងភ្លាមៗទៅកាន់ អ្នកសម្របសម្រួល Dawn Raid ប្រចាំមូលដ្ឋាន ឬទីប្រឹក្សាច្បាប់ប្រចាំតំបន់ឬប្រចាំមូលដ្ឋាន។ តួនាទីជាក់លាក់របស់អ្នកសម្របសម្រួល Dawn Raid មានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំ Dawn Raid។

តើតួនាទីរបស់អ្នកសម្របសម្រួល Dawn Raid មានអ្វីខ្លះ?

Dawn Raid អាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលា។ អ្នកសម្របសម្រួល Dawn Raid គឺជាបុគ្គលទំនាក់ទំនងសំខាន់ នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះ។ នេះរួមបញ្ចួល ការត្រៀមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលា សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង និងធានាថា អ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធ ដូចជា អ្នកទទួលភ្ញៀវ សមាជិកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងសមាជិកដទៃទៀតនៃផ្នែក Dawn Raid ឬបុគ្គលិកដទៃទៀត ទទួលបានព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវការ និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច។

ស្វែងយល់បន្ថែម