សុចរិតភាពអាជីវកម្មរបស់យើង

ការគោរពទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញ

ពួកយើងប្តេជ្ញាអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដែលមានជាធរមាន។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ JTI?

ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញ អាចរឹតត្បិត ឬហាមឃាត់ការធ្វើទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយបុគ្គល គ្រឹះស្ថាន ឬប្រទេសជាក់លាក់មួយចំនួន។ ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញ ក៏អាចរឹតត្បិត ឬហាមឃាត់ការនាំចេញ ឬនាំចូលនៃទំនិញ ឬសេវាកម្មជាក់លាក់មួយចំនួនផងដែរ។ ការពិន័យសម្រាប់ការមិនអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញ ទោះបីជាដោយអចេតនាក្តី អាចមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ JTI និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។

ពួកយើងមានគោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់ជួយធានាថា គ្មានអាជីវកម្មណាមួយ ឬបុគ្គលិកណាម្នាក់របស់ពួកយើង ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការដែលបានហាមឃាត់ទេ។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់រូបខ្ញុំ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិក?

ខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការស្វែងយល់ និងអនុលោមតាមគោលការណ៍ស្តីពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាសកលរបស់ JTI និងអនុលោមតាមទណ្ឌកម្ម និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញទាំងអស់ ដែលមានវិសាលភាពចំពោះខ្ញុំ ឬចំពោះ JTI ដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យ។

សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរងទណ្ឌកម្ម និងប្រទេស ឬផលិតផល ឬសេវាកម្ម ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ខ្ញុំស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីប្រធានទីប្រឹក្សាច្បាប់ប្រចាំតំបន់ ទីប្រឹក្សាច្បាប់ប្រចាំមូលដ្ឋាន ឬ មន្រ្តីទទួលបន្ទុកផ្នែកទណ្ឌកម្ម។

ប្រសិនបើខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីពីហានិភ័យទណ្ឌកម្ម ឬការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដែលអាចកើតមានឡើង ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ភ្លាមៗទៅកាន់ប្រធានទីប្រឹក្សាច្បាប់ប្រចាំតំបន់ ទីប្រឹក្សាច្បាប់ប្រចាំមូលដ្ឋាន ឬ មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកទណ្ឌកម្ម។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង?

ពួកយើងរំពឹងថាដៃគូអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង អនុលោមតាមទណ្ឌកម្ម និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញដែលមានជាធរមាន និងបទដ្ឋានអ្នកផ្គង់ផ្គង់របស់ JTI។

តើស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែលអាចអនុវត្តវិធានក្នុងផ្នែកនេះបាន?

ខាងក្រោមគឺជាស្ថានភាពមួយចំនួនដែលអាចមានហានិភ័យរំលោភបំពានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច៖

  • ក្នុងនាមជាជនជាតិអាមេរិក ឬជាអ្នកកាន់ប័ណ្ណដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅ (Green Card) ខ្ញុំត្រូវបានចុះបញ្ជីជាអ្នកអនុម័ត BAP/Memo សម្រាប់គម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេស ដែលស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
  • ខ្ញុំចង់ទូទាត់ជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
  • ខ្ញុំចង់ផ្ញើឧបករណ៍ឡាហ្ស៊ែ ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងស៊ីវិល ឬយោធា ទៅកាន់រោងចក្រ JTI ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាតើអាជ្ញាបណ្ណនាំចេញត្រូវបានតម្រូវឬអត់។

ស្វែងយល់បន្ថែម