ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การต่อสู้กับสินบนและการทุจริต

เราไม่ยอมรับสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

เรามีพันธสัญญาที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง และไม่ยินยอมให้มีสินบน และการทุจริตเกิดขึ้นในประเทศใดๆ ก็ตามที่เราดำเนินธุรกิจ

สินบนหมายรวมถึงการให้หรือรับสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า (โดยปกติแล้วเป็นเงิน) เพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ การทุจริต หมายถึงการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวกถือเป็นการทุจริตประเภทหนึ่ง ซึ่งมักหมายรวมถึงของขวัญเล็กน้อย หรือค่าตอบแทนซึ่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ปฎิบัติงานหรือเร่งดำเนินการใดๆ อันเป็นกิจที่ต้องทำอยู่แล้ว

การละเมิดกฎหมายเรื่องสินบนและการทุจริต อาจทำให้เจทีไอและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการสืบสวน และดำเนินคดีทางอาญา รวมถึงต้องโทษปรับ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสินบนหรือการทุจริตทุกรูปแบบ และหากได้รับการเสนอให้รับ หรือถูกขอให้จ่ายสินบน หรือค่าตอบแทนในการอำนวยความสะดวก เราต้องปฏิเสธและรายงานเหตุดังกล่าวไปยังฝ่ายกฎหมายส่วนท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาค หรือสมาชิกฝ่ายวินัยทันที

นอกจากนี้ เรายังต้องพึงระลึกเสมอถึงความเสี่ยงในการทุจริตอันเกี่ยวข้องกับ ของขวัญ การรับรอง ความบันเทิง การบริจาค ที่ให้แก่หน่วยงานรัฐ รวมถึงการบริจาคและการสนับสนุนเพื่อการกุศล

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึงผู้กระทำการแทนเราด้วยนั้น ปฏิบัติตามจุดยืนของเราเรื่องสินบนและการทุจริตอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจกับเจทีไอ

เจทีไออาจดำเนินการยกเลิกสัญญา หากพบว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจผู้ใดเกี่ยวข้องกับสินบนหรือการทุจริตประเภทใดก็ตาม

ปฏิบัติตามค่านิยมของเรา

“ผมได้รับโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทผู้จะขายสินค้าให้แก่เรา ผมได้แจ้งเขาว่าสินค้าที่เขาเสนอไม่ตรงกับความต้องการของเรา เขาได้โทรมาอีกครั้งและเสนอให้ ‘ค่าคอมมิชชั่นส่วนตัว’ แก่ผมร้อยละ 5 หากเจทีไอรับข้อเสนอของเขา ผมได้แจ้งเขาว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการละเมิดค่านิยมและมาตรฐานความประพฤติของเรา และขอให้เขาเลิกติดต่อเจทีไออีก ผมได้แจ้งเหตุดังกล่าวกับหัวหน้างานของผมทันที”

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

ค้นหาเพิ่มเติม