Naš poslovni integritet

Poštovanje ekonomskih sankcija i izvoznih kontrola

Posvećeni smo poštovanju važećih ekonomskih sankcija i izvoznih kontrola.

Šta to znači za JTI?

Ekonomske sankcije i izvozne kontrole mogu da ograniče ili onemoguće poslovanje sa određenim pojedincima, subjektima ili zemljama. Takođe mogu da ograniče ili onemoguće izvoz ili uvoz određene robe ili usluga. Kazne za nepoštovanje sankcija i izvoznih kontrola – čak i nenamerno – mogu da imaju ozbiljne posledice za JTI i zaposlene u kompaniji.

Kompanija ima utvrđene politike i procese kojima osigurava da nijedno naše preduzeće niti zaposleni ne učestvuju u zabranjenoj transakciji.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Dužan sam da se upoznam i usaglasim sa Globalnom politikom za ekonomske sankcije kompanije JTI i da poštujem sve sankcije i izvozne kontrole koje važe za mene ili za JTI subjekat za koji radim.

U slučaju poslovnih transakcija koje uključuju zemlje pod embargom ili visoko rizične zemlje, proizvode ili usluge, tražim prethodno pisano odobrenje od regionalnog glavnog pravnog savetnika, lokalnog pravnog savetnika ili referenta za sankcije.

Ako imam nedoumicu u vezi sa rizikom od eventualnih sankcija ili izvozne kontrole, odmah obaveštavam regionalnog glavnog pravnog savetnika, lokalnog pravnog savetnika ili referenta za sankcije.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo od svojih poslovnih partnera da se pridržavaju svih važećih sankcija i izvoznih kontrola, kao i JTI standarda za dobavljače.

Na koje situacije to može da se odnosi?

Evo nekoliko situacija u kojima postoji opsanost od kršenja ekonomskih sankcija:

  • Kao državljanin SAD ili nosilac zelene karte, zadužen sam za BAP/Memo odobrenja na projektu koji se odnosi na zemlju pod američkim sankcijama.
  • Želim da isplatim dobavljača koji isporučuje robu u zemlju pod američkim sankcijama u američkim dolarima.
  • Želim da pošaljem laser koji može da se koristi u civilne ili vojne svrhe u fabriku kompanije JTI, ali nemam potvrdu da li je potrebna izvozna dozvola.

Saznaj više