Нашите продукти

Борба с незаконната търговия

Ние водим бранша в борбата с незаконната търговия с тютюн чрез нашите партньорства с правоохранителните агенции и правителствата, както и развиването на най-съвременни технологии.

Какво означава това за JTI?

Групата JT се обявява против незаконния тютюн и е решена да се бори с всички форми на незаконна търговия, като осигурява сигурността на нашата собствена верига за доставки и работи тясно с нашите партньори в областта на правоприлагането, за да се бори с това предизвикателство.

Незаконният тютюн подкопава законните тютюневи бизнеси, намалява държавните приходи от данъци и подкрепя организираната престъпност.

Ние следим отблизо нашите пазари и клиенти, за да гарантираме, че тютюневите продукти на JTI достигат само до пълнолетни клиенти чрез канали за законна търговия на планираните за тях крайни пазари.

Какво означава това за мен като служител?

За да подкрепя усилията на JTI за осигуряване на законна верига за доставка на тютюн, аз гарантирам, че всеки бизнес партньор, с когото се ангажирам, бива запознат със Стандартите за доставчици на JTI и съответните политики на JTI. Всеки бизнес партньор, които закупува или манипулира наши тютюневи изделия, трябва да бъде уважаван и проверен чрез нашите програми за сертифициране на доставчици и клиенти.

Незабавно ще съобщя за всяка подозрителна сделка или дейност, включваща бизнес партньор или продукт на JTI, на член на екипите за Борба с незаконната търговия или за Спазване на закона.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Ние очакваме всички бизнес партньори да предпазват деловите операции и веригите за доставка – както техните, така и тези на JTI – срещу всяка форма на незаконна търговия. Освен това, ние очакваме пълно сътрудничество от нашите бизнес партньори по отношение на нашите програми за сертифициране на доставчици и клиенти.

Нашият екип за Борба с незаконната търговия работи с правоохранителните органи за разследване на които и да е изземвания на продукти на JTI. Ако разследването повдигне подозрения за репутацията на наши бизнес партньори, ние предприемаме подходящите действия, за да обезпечим нашата верига за доставки, включително като прекратяваме деловите взаимоотношения, когато това е необходимо.

В цифри

  • Средно 1 от 10 цигари по света е незаконна
  • Над 40 милиарда щатски долара се губят всяка година като глобален данъчен приход
  • Над 1 милиард незаконни цигари (или еквивалент) са иззети през 2017 г. благодарение на нашите партньорства с правоохранителните органи

Научете повече