Нашите продукти

Ангажиране с бизнес партньори

Нашите бизнес партньори са от решаващо значение за нашия успех. Те се подбират внимателно въз основа на критерии, включващи спазване на законите и подзаконовите нормативни актове, делова почтеност, качество, здравословни и безопасни условия, права на човека, трудови стандарти и управление на околната среда.

Какво означава това за JTI?

Сред бизнес партньорите ни са нашите клиенти, доставчици, производители, търговци на листа, дистрибутори и всякакви други лица, с които имаме търговски взаимоотношения.

Всички доставчици трябва да отговарят на Стандартите за доставчици на JTI и ние сертифицираме ключови доставчици по тези стандарти.

Програмата на JTI Agricultural Labor Practices („ALP”) (Практики за земеделски труд) се фокусира върху подобряването на практиките на труд в рамките на дейностите на нашите производители и търговци на листа, обхващайки теми като права на работниците, здравословни и безопасни условия на труд и детски труд.

Ние провеждаме due diligence анализ, за да се уверим, че всички бизнес партньори, които купуват или обработват наши тютюневи изделия, поддържат репутацията си на честни и почтени лица.

Какво означава това за мен като служител?

Аз подкрепям усилията на JTI да поддържа високи стандарти в нашата верига за доставки, като поддържа близки взаимоотношения с бизнес партньорите, изградени на ясни очаквания и взаимно уважение.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Ние разчитаме на нашите бизнес партньори да зачитат закона, да насърчават етичните практики и да поддържат нашите високи стандарти.

Всички тютюнопроизводители и търговци на листа, които доставят тютюн на JTI, се насърчават да поддържат нашите Практики за земеделски труд („ALP”) и JTI може да предоставя подкрепа при прилагането на програмите по Практики за земеделски труд.

Практиките за земеделски труд в действие

По време на сезона на произвеждане, един от нашите земеделски специалисти редовно посещаваше един фермер. При едно от посещенията си, той забелязал, че фермерът използва агенти за защита на реколтата (наричани още „АЗР”) без да носи личното предпазно оборудване, осигурено от JTI. Специалистът обяснил рисковете за здравето и безопасността във връзка с работата с АЗР и как оборудването би могло да му помогне да се предпази. Той приканил фермера да се присъедини към обучителна сесия за управление на АЗР в неговата област, организирано с наша подкрепа. През следващия период на прилагане на АЗР, нашият експерт със задоволство забелязал, че фермерът носи своето предпазно оборудване.

Научете повече