ផលិតផលរបស់យើង

ធានាគុណភាពផលិតផល

ពួកយើងមានមោទនភាពលើប្រតិបត្តិការផលិតកម្មលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់ពួកយើង ដែលស្របតាមបទដ្ឋានគុណភាព JTI ដែលឆ្លើយតបនឹងការរំពឹងចង់បានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ JTI?

ពួកយើងផលិតផលិតផលស្របទៅតាមសេចក្តីពណ៍នាដែលបានកំណត់យ៉ាងម៉ត់ចត់ ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ និងសម្ភារៈនានាដែលមិនមែនជាថ្នាំជក់ ដែលមានគុណភាពមកពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន។

គុណភាពត្រូវបានធានា នៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ រាប់ទាំងការទទួលការផ្គត់ផ្គង់ ការផលិត ការរក្សាទុក ការចែកចាយ និងសេវាអតិថិជន ដែលអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែង។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់រូបខ្ញុំ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិក?

ខ្ញុំតែងតែគោរពតាមនីតិវិធី និងបទដ្ឋានគុណភាពផលិតផលរបស់ JTI ទោះបីជាមានឧបសគ្គផ្នែកពេលវេលានិងធនធានក៏ដោយ។ ខ្ញុំត្រូវប្រាកដថា ដៃគូអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយ គោរពតាមនីតិវិធីនិងបទដ្ឋាននេះផងដែរ។

តើនេះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង?

ពួកយើងសង្ឃឹមថា ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន បទដ្ឋានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ JTI លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាពសម្ភារៈ និងកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្ម។ ពួកគេត្រូវអនុញ្ញតឲ្យ JTI ធ្វើការពិនិត្យលើទំនិញ ឬ សេវាកម្មរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលមានការស្នើសុំពី JTI។

តើស្ថានភាពបែបណាដែលអាចអនុវត្តវិធានក្នុងផ្នែកនេះបាន?

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន នៃបញ្ហាទាក់ទងនឹងគុណភាពផលិតផលដែលអាចកើតមានឡើង៖

  • អ្នកចែកចាយបានជូនដំណឹងមកខ្ញុំថា ពុំមានតែមប្រិ៍ចំណូលពន្ធ បិទនៅលើកញ្ចប់ផលិតផលទេ។
  • កញ្ចប់បារីមួយចំនួនមានម៉ាកដែលខុសពីម៉ាកដែលបានបោះពុម្ពនៅលើសុងបារី។
  • អតិថិជនបានរាយការណ៍ថា ត្រានៅលើកញ្ចប់បារីដែលទទួលបានមានការរហែក ហើយបារម្ភថាកញ្ចប់បារីទាំងនោះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

ស្វែងយល់បន្ថែម