Манай бүтээгдэхүүн

Бизнес түншүүдтэй харилцах

Компаний амжилтын чухал нэгэн хэсэг нь бизнес түншүүд билээ. Тэдгээрийг хууль тогтоомж, хүний эрх, хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, бизнесээ шударга зарчимд тулгуурлан эрхлэх байдал, чанар, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй хандлага зэрэг хэд хэдэн шалгуурын үндсэн дээр сайтар сонгодог.

JTI-ийн хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Манай бизнесийн түншүүд нь манай харилцагчид, ханган нийлүүлэгчид, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчид, тамхины навчны наймаа эрхлэгчид, түгээгчид болон арилжааны харилцаатай бусад харилцагчид юм.

Манай бизнесийн хамтрагч талуудын ёс зүйгүй зан байдал нь Компанийн нэр хүндэд муугаар нөлөөлж болно. Бид ёс зүйн өндөр хэм хэмжээ баримталдаг түншүүдтэй хамтран ажиллахыг эрмэлздэг.

Бүх үндсэн нийлүүлэгчид JTI’s Supplier Standards дагаж мөрдөх ёстой бөгөөд эдгээр стандартад нийцүүлэн үндсэн нийлүүлэгчдийг баталгаажуулдаг.
JTI Agricultural Labor Practices нь бидэнтэй хамтран ажилладаг тамхины навчны борлуулагчдын дунд хєдєлмєрийн зохион байгуулалтыг сайжруулахад чиглэгддэг. Эдгээр стандартууд нь ажилчдын эрхийг хамгаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, хүүхдийн хөдөлмөр зэрэг асуудлыг хамаардаг.

Манай тамхин бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг, тээвэрлэдэг, борлуулдаг бизнесийн түншүүдийн үнэнч шударга ажиллагааг баталгаажуулахын тулд бид тэдэнд хатуу хяналт тавьдаг.

Хамт олны нэгж болох миний хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Би ханган нийлүүлэлтийн сүлжээнд өндөр стандартыг бий болгохын тулд JTI-ийн хүчин чармайлтыг бэхжүүлэх, бизнесийн түншүүдтэй харилцан хүндэтгэлтэй, тодорхой хүлээлттэй ойр дотно харилцаатай байхыг эрмэлздэг.

Бизнес түншүүдэд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Манай бизнесийн түншүүд хууль тогтоомжийг мөрддөг, бизнес эрхлэх ёс зүйн аргуудыг ашигладаг, бидний хатуу шаардлагад нийцсэн стандартыг дагаж мөрддөг байх ёстой.

Тамхи нийлүүлдэг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчид, тамхины худалдаачдад бид JTI-ийн хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэглэдэг стандартыг мөрдөхийг зөвлөж байна. Үүний зэрэгцээ, эдгээр стандартыг дагаж мөрдөхийн тулд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд Компаниийн зүгээс туслахад бэлэн байна.

ХАА-н хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд мөрдөх стандартыг хэрэгжүүлэх

Хөдөө аж ахуйн ажлын улирлын туршид манай хөдөө аж ахуйн шинжээч ферм дээр шалгалтаар тогтмол очдог байсан. Энэ үеэр фермер JTI-аас олгосон хувийн хамгаалалтын хэрэгслийг хэрэглэхгүй хортон, шавьж устгагчтай ажиллаж байгааг анзаарсан байна. Шинжээч хортон, шавьж устгагчтай харьцахад хамгаалах хэрэгсэлийн ач холбогдол, түүнийг ашиглахгүй тохиолдолд эрүүл мэндэд учрах хор уршигийн талаар тайлбарлаж өгсөн байна. Тэр фермер эрхлэгчийг өөрийн бүсэд очиж, энэ сэдвээр бидний тусламжтай зохион байгуулагддаг сургалтанд хамрагдахыг урьсан байна. Ээлжит хортон, шавьж устгагчтай хэрэглэх үеэр очиход фермер хувийн хамгаалах хэрэгсэлийг ашиглаж байсныг анзаарахад тааламжтай байв.

Илүү ихийг олж мэдээрэй