ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈအား တိုက္ဖ်က္ျခင္း

တရားမ၀င္ ေဆးရြက္ႀကီး ကုန္သြယ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ အစိုးရမ်ား ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ သာမက ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ား ဖန္တီးၿပီး ဤလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဦး စီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

JTI အတြက္ ဘာကိုဆုိလိုပါသနည္း။

JT လုပ္ငန္းစုသည္ တရားမ၀င္ ေဆးရြက္ႀကီး အေပၚ ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ၿပီး ဤစိန္ေခၚမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေထာက္ပံ့ကြင္းဆက္ ကို လံုျခံဳေစျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ နီး ကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္ေရး က႑အားလံုးကို တိုက္ဖ်က္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ် ထားပါသည္။

တရားမ၀င္ ေဆးရြက္ႀကီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တရား၀င္ ေဆးရြက္ႀကီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစသသလို၊ အစိုးရအခြန္၀င္ေငြကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ေထာက္ကူျပဳေပးရာေရာက္ပါသည္။

JTI ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္မ်ား ၎တို႔ ရည္ရြယ္ရာ သတ္မွတ္ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တရား၀င္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အရြယ္ ေရာက္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားထံသာေရာက္ရွိေစေရး ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ( Customer )
ေဖာက္သည္မ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

JTI မွ တရား၀င္ ေဆးရြက္ႀကီး ေထာက္ပံ့ကြင္းဆက္လံုျခံဳေစၿပီး မိမိႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ မည္သည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မဆို JTI ၏ ကုန္သြင္းသူ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ JTI မူ၀ါဒမ်ားကို သိရွိနားလည္ထားေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆးရြက္ႀကီး ထုတ္ကုန္မ်ားကို ၀ယ္ယူသည့္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိုင္တြယ္သည့္ မည္သည့္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ မဆို နာမည္ေကာင္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ ကုန္သြင္းသူႏွင့္ ေဖာက္သည္စိစစ္အတည္ျပဳေရး စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ စိစစ္ၿပီးျဖစ္ရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ JTI စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု၏အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုခုသည္ မဟုတ္မွန္ဟု သံသယရရွိပါက တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ ၀င္ တစ္ဦးထံ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ သတင္းပို႔ပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အားလံုးသည္ JTIႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကြင္းဆက္မ်ားကို တရားမ၀င္ကုန္သြယ္ မႈ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ် မပတ္သက္ေစေရး ကာကြယ္ေပး မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တိုိ႔၏ ကုန္သြင္းသူ ႏွင့္ ေဖာက္သည္ စိစစ္အတည္ျပဳေရး စီမံ ခ်က္မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕သည္ JTI ထုတ္ကုန္တစ္ခုခု သိမ္းဆည္းခံရမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအနက္မွ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သတင္းကို သံသယရွိစရာ ျဖစ္ရပါက လိုအပ္လာလွ်င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္း အပါအ၀င္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေထာက္ပံ့ကြင္းဆက္လံုျခံဳ ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္

  • ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ စီးကရက္ ၁၀ လိပ္လွ်င္ တစ္လိပ္မွာ တရားမ၀င္ေပ။
  • ကမၻာ့အခြန္၀င္ေငြမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၄၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ႈံးေနပါသည္။
  • ၂၀၁၇ တြင္ တရားမ၀င္ စီးကရက္ (သို႔ မဟုတ္အလားတူ) ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈျဖင့္ သိမ္းဆည္းရမိပါသည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္