ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အလြြန္အေရးပါ ပါသည္။ ၎တို႔ကို ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ လုပ္ကိုင္မႈ၊ အရည္အေသြး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တို႔အပါ၀င္ စံႏွဳန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ေရြးခ်ယ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္သြင္းသူမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား၊ ေဆးရြက္ႀကီးကုန္သည္မ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူ မ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ အျခားမည္သူမဆို ပါ၀င္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအနက္မွ တစ္ဦးဦး၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေသာ လုပ္ရပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာ ႏုိင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျမင့္မားေသာ က်င့္၀တ္စံႏႈန္း မ်ားအေပၚ သႏၷိ႒ာန္ျပဳထားေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ႏွင့္သာေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။
ကုန္သြင္းသူအားလံုးသည္ JTI ၏ ကုန္သြင္းသူစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ဤစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အဓိကကုန္သြင္းသူမ်ားကိုသတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ပါသည္။
JTI စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္သား က်င့္ထံုးမ်ား (“ALP”) စီမံ ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စုိက္ပ်ဳိးသူမ်ား၊ ေဆးရြက္ႀကီး ကုန္သည္မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြင္း အလုပ္သ မားက်င့္ထံုးမ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္ အာ႐ံုစိုက္ထားၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရး ႏွင့္ ကေလးလုပ္သား ကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္မ်ားကို ၀ယ္ယူ ေသာ သို႔မဟုတ္ စီမံလုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မိတ္ဖက္အားလံုးသည္ ရိုးသားမႈရွိၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေထာက္ပံ့ကြင္းဆက္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ JTI သည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပၿပီး အျပန္အလွန္ေလး စားမႈအေပၚ အေျခခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေထာင္ပံ့ေပးသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ဥပေဒေလးစားလိုက္နာရန္၊ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က်င့္ထံုးမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားကို အားကိုးအား ထားျပဳပါသည္။
JTI သုိ႔ ေဆးရြက္ႀကီး ေထာက္ပံ့ေပးေသာ စိုက္ပ်ဳိးသူ မ်ားႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ကုန္သည္မ်ား အားလံုး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္သားက်င့္ထံုးမ်ား (“ALP") ကို ထိန္းသိမ္းရန္ တုိက္တြန္းလိုၿပီး JTI သည္ ALP စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ ပံ့ပိုး မႈမ်ား ေပးအပ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သား က်င့္ထံုးမ်ား (Agricultural Labor Practices) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ရာသီတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးသည္ ေတာင္သူတစ္ဦးထံ ပံုမွန္သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္၊ အဆုိပါေတာင္သူသည္ JTI ကေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ အကာ အကြယ္ကိရိယာ ကို ၀တ္ဆင္ထားျခင္းမရွိဘဲ သီးႏွံကာကြယ္ေဆး ( “CPA” ဟုလည္း ေခၚၾကသည္) မ်ားသံုးေနၾကသည္ကို ပညာရွင္က ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ပညာရွင္က CPA သံုးစြဲရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရယ္မ်ားရွိသည္ကို ရွင္းျပၿပီး ကိရိယာ သံုးျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ အကာအကြယ္ရႏုိင္ပံုကို ေတာင္သူကို ရွင္းျပပါသည္။ ပညာရွင္က သူ႔ဧရိယာ အတြင္းရွိ CPA စီမံသံုးစြဲမႈ သင္တန္း တစ္ခု လာတက္ရန္ ေတာင္သူကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့စီမံေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ CPA သံုးရသည့္ အခ်ိန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ေတာင္သူသည္၎၏အကာ အကြယ္ကိရိယာမ်ား ၀တ္ဆင္သံုးစြဲေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပညာရွင္မွာ ေတြ႔ရိွရသည့္အတြက္ အလြန္ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္