ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ေစ်းကြက္သို႔ျဖန္႔ခ်ိျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားထံသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိ ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဤတာ၀န္ယူမႈကို အေလးအနက္ထား ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ JTI လုပ္ ငန္းစု ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေဆးရြက္ႀကီး ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ ခ်ိျခင္း မူ၀ါဒမ်ား ကို အျပည့္အ၀လိုက္နာပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အရြယ္မေရာက္ေသးသူ မ်ားထံ ေစ်းကြက္တင္ျဖန္႔ခ်ိမႈ မျပဳပါ။ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ်လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးရန္ လႈံ႔ ေဆာ္ျခင္းမျပဳသလို ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ား ကိုလည္း ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်
ႀကိဳးစားျခင္း မရွိပါ။ အမွတ္တံဆိပ္အေပၚ သစၥာရွိစြဲျမဲမႈ ကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ေသာက္သံုးေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားကို မိမိတို႔ ထုတ္ကုန္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲေသာက္သံုးေရးလႈံ႔ေဆာ္ရန္ အလုိ႔ငွာသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမ်ားထံ မိမိတို႔ ထုတ္ကုန္ကိုေစ်းကြက္တင္ ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ား သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ မဆံုးျဖတ္မီ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးျခင္း၏ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္အလား အလာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အသိေပးခံရၿပီးျဖစ္သည္ ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ဘာကိုဆိုလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္ အေရာင္း ('M&S') လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ပါက၊ M&S မူ၀ါဒ မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသာ မက သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ JT လုပ္ငန္းစု၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ ခ်ိေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ေရး တာ၀န္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ယင္းတုိ႔ကို တစ္သမတ္တည္း က်င့္သံုးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ေစ်းကြက္သုေတသန၊ အမွတ္တံဆိပ္ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ ထုတ္ကုန္အေရာင္းျမွင့္တင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား M&S လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္ ငွားရမ္းထားေသာ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မဆို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ M&S မူ၀ါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သာမက သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ JT လုပ္ငန္းစု၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိမႈမူ၀ါဒမ်ား ကို လိုက္ နာမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ က်င့္သံုးႏုိင္သလဲ။

တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိမႈ မ်ဳိး မဟုတ္သည့္ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိေရးလႈပ္ရွားမႈ ဥပမာ အခ်ဳိ႕မွာ -

  • အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆး လိပ္မေသာက္သူမ်ားပါ ထိေတြ႕ႏုိင္ေသာ ဗီဒီယို မ်ား ႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အ အစည္း အင္တာနက္ပို႔စ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အခေၾကးေငြေပးၿပီးေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား နည္းအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း။
  • အထက္တန္းေက်ာင္း ၀င္ေပါက္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးကရက္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားေသာ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္ ကို တင္ဆင္ထားျခင္း။
  • အင္တာနက္ေပၚရွိ အမွတ္တံဆိပ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အသက္အရြယ္ကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမရွိျခင္း။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္