Naši proizvodi

Saradnja sa poslovnim partnerima

Naši poslovni partneri su ključni za naš uspeh. Pažljivo ih biramo prema kriterijumima koji uključuju usaglašenost sa zakonima i propisima, poslovni integritet, kvalitet, bezbednost i zdravlje na radu, ljudska prava, standarde rada i upravljanje životnom sredinom.

Šta to znači za JTI?

U naše poslovne partnere spadaju naši kupci, dobavljači, uzgajivači, trgovci duvanskim listom, distributeri i sva druga lica sa kojima imamo komercijalni odnos.
Neetičko ponašanje bilo kog našeg poslovnog partnera može da utiče na naš ugled. Nastojimo da sarađujemo sa partnerima koji su posvećeni našim visokim etičkim standardima.
Svi dobavljači su u obavezi da ispunjavaju Standarde za dobavljače kompanije JTI, a ključni dobavljači se sertifikuju prema tim standardima.

JTI program Poljoprivredna radna praksa („PRP program“) fokusira se na unapređivanje radnih praksi u uzgoju i trgovini duvanskim listom tako što pokriva teme kao što su prava radnika, bezbednost i zdravlje na radu i rad dece.

Vodimo računa da sve poslovne partnere koji kupuju naše duvanske proizvode ili rade sa njima odlikuju poštenje i integritet.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Podržavam težnje kompanije JTI da ispunjava visoke standarde kroz ceo lanac snabdevanja tako što održavam dobre odnose sa poslovnim partnerima, zasnovane na jasnim očekivanjima i uzajamnom poštovanju.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Računamo na to da naši poslovni partneri poštuju zakon, promovišu etične poslovne prakse i ispunjavaju naše visoke standarde.

Kompanija podstiče sve proizvođače i trgovce duvanom u listu sa kojima JTI sarađuje na to da primenjuju naše Poljoprivredne radne prakse („PRP“), a JTI pruža podršku pri sprovođenju PRP programa.

Poljoprivredne radne prakse u akciji

Jedan od naših poljoprivrednih stručnjaka je redovno posećivao jednog farmera tokom vegetativne sezone. Primetio je da farmer koristi sredstva za zaštitu bilja bez lične zaštitne opreme koju obezbeđuje JTI. Stručnjak je objasnio bezbednosne i zdravstvene rizike u vezi sa rukovanjem sredstvima za zaštitu bilja i na koji način oprema može da ga zaštiti. Pozvao je farmera da dođe na obuku za sredstva za zaštitu bilja koja je organizovana u njegovom rejonu uz našu podršku. Prilikom sledeće posete u periodu korišćenja sredstava za zaštitu bilja, naš stručnjak se obradovao kada je video da farmer nosi svoju zaštitnu opremu.

Saznaj više