ผลิตภัณฑ์ของเรา

การติดต่อกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ

หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเรา โดยพวกเขาได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบ จากหลักเกณฑ์ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ความซื่อสัตย์ คุณภาพ สุขภาพและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราหมายรวมถึง ลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ปลูก ผู้ค้าใบยาสูบ ผู้กระจายสินค้าและฝ่ายอื่นๆที่เรามีความสัมพันธ์ทางการค้า

พฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณของหุ้นส่วนทางธุรกิจ สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเรา ดังนั้นเราจึงพยายาม และมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง

ผู้จัดหาวัตถุดิบทุกคนจำเป็นที่จะต้องได้มาตรฐานผู้จัดหาวัตถุดิบของเจทีไอ และเราจะตรวจสอบผู้จัดหาวัตถุดิบตามมาตรฐานที่ตั้งไว้

ข้อปฏิบัติในการใช้แรงงานทางการเกษตร (‘ALP’) ของเจทีไอมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานระหว่างผู้ปลูก และผู้ค้าใบยาสูบ ซึ่งจะครอบคลุมถึงสิทธิแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัยและแรงงานเด็ก

เราต้องทำให้มั่นใจได้ว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้จัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ยาสูบจะรักษาชื่อเสียงทางด้านความซื่อสัตย์สุจริต

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราสนับสนุนความพยายามของบริษัทที่จะรักษามาตรฐานต่อกระบวนการทางธุรกิจ โดยรักษาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับหุ้นส่วนทางธุรกิจและสร้างจุดยืนที่ชัดเจนร่วมกัน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังจากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราจะเคารพกฎหมาย ส่งเสริมหลักปฏิบัติจริยธรรมทางธุรกิจและรักษามาตรฐานอย่างสูงของเรา

ผู้ปลูกและผู้ค้าใบยาสูบที่จัดส่งให้แก่เจทีไอ ควรยึดถือข้อปฏิบัติในการใช้แรงงานทางการเกษตรของเจทีไอ โดยเจทีไอจะช่วยเหลือในด้านการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติดังกล่าว

การนำข้อปฏิบัติในการใช้แรงงานทางการเกษตรไปใช้จริง

ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกของเราได้เดินทางไปพบปะกับผู้ปลูกใบยา โดยในครั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญพบว่าผู้ปลูกใบยาได้ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (‘CPAs’) โดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับจากเจทีไอในขณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวจึงอธิบายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยสร้างความเข้าใจว่าการใช้อุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวจะช่วยผู้ปลูกได้อย่างไร อีกทั้งยังชักชวนให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ที่เขาดูแล ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยความช่วยเหลือจากบริษัท ทั้งนี้การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชครั้งต่อมา ผู้เชี่ยวชาญดีใจหลังพบว่าผู้ปลูกใบยาได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตามที่ได้บอกกล่าวไว้ในคราวก่อน

ค้นหาเพิ่มเติม