Pagpapahayag ng mga pag-aalala

Mayroon tayong kolektibong responsibilidad na magtaguyod ng pagiging patas, may respeto at integridad sa ating mga pakikisalamuha sa bawat isa at sa ating business partners. Sa JTI, itinuturing nating seryoso ang lahat ng mga naihayag na pag-aalala at gumagawa ng mga naaangkop na aksiyon para malutas ang mga ito.

Kanino ko dapat ireport ang aking pag-aaalala?

Kung ikaw ay sakaling may agam-agam o katanungan, ugaliing humingi ng tulong. Sa kabuuan ng Code, ang mga seksiyon ng Find out more ay magdadala sa iyo sa isang particular na departamento na maaaring makatulong sa iyo tungkol sa mga nauugnay na katanungan o magbigay sa iyo ng higit pang impormasyon.

Kung makakita o makarinig ka ng isang bagay na sa paniniwala mo ay maaaring labag sa batas, maaaring lumabag sa ating Code, mga polisiya o mga pamamaraan, o maaaring magdulot ng panganib sa ating negosyo o reputasyon, kailangan mong magsalita tungkol dito.

Anuman ang hinaharap mong isyu, maaari kang makipag-usap sa iyong manager o sa iyong lokal na HR business partner nang may kumpidensiyalidad. Kung hindi ka kumportable sa mga pagpipiliang ito, maaari mong ihayag ang iyong pag-aalala sa pamamagitan ng ating malaya at kumpidensiyal na channel sa pag-report, ang Your Voice.

Kung maghahayag ka ng iyong pag-aalala, inaasahan naming gagawin mo ito nang may magandang intensiyon. Nangangahulugan itong may makatwiran kang batayan para maniwala na ang impormasyon na iyong nirereport ay totoo, kahit na hindi ganito ang kalabasan sa huli. Kung ikaw ay maghahayag ng pag-aalala na sinadyang mali, nakapanloloko o malisyoso, maaring magresulta ito sa disciplinary action.

Kailan ako dapat magreport ng pag-aalala

Sa anumang paraan mo balak mag-report, dapat kang magsabi sa lalong madaling panahon kaysa patagalin pa. Kung maghihintay ka pa bago gawin ito, may panganib na mas lumala ang sitwasyon para sa iyo at para sa JTI. Maaari ring mapahirap pa ang pagresolba nito.

Ang anumang uri ng paghihiganti laban sa sinuman na mag-rereport ng pag-aalala na nasa mabuting intensiyon o tumutulong sa proseso ng imbestigasyon ay ituturing na mabigat na disciplinary matter.

Magsalita

May iba't-ibang paraan ng pagpapahayag ng mga pag-aalala at maling pagganap sa pamamagitan ng Your Voice. Sa kahit anong paraan ng iyong gamitin, ang iyong pagkakakilanlan ay hindi mabubunyag, maliban na lang kung gusto mo itong ipabatid.
  • Ipadala ito sa Business Ethics team online sa pamamagitan ng Your Voice o sa paggamit ng voice messaging system.
  • Kausapin ang iyong Regional Compliance Officer o ang inyong Your Voice Contact Person
  • O mag email sa Business Ethic Teams sa onebehavior@jti.com

I-review

Pag-aaralan ng Business Ethics Team ang iyong pag-aalala at gagawan ng akmang aksyon. Kung ang iyong pag-aaalala ay hindi kasama sa sakop ng mga suheto ng Your Voice, papayuhan ka ng iyong susunod na gagawin.

Imbestigasyon

Kung kinakailangan ng karagdagan imbestigasyon, ito ay gagawin ng patas at walang kinikilingan sa pamamagitan ng Investigation Lead. Isasangguni ng Investigation Lead ang kanyang imbestigasyon sa Business Ethics Team o sa Business Ethics Committee. Kung kinakailangan, ang mga pagtatama ay irerekomenda sa local management.

Resolusyon

Irereport ng Business Ethics Team ang imbestigasyon sa Reporting Person sa tamang Contact Person o sa Regional Compliance Officer kung kinakailangan. Bago isara ang kaso, susuriin ito ng Chief Compliance Officer.

Tuklasin

Bumalik Ang iyong Gabay