Isabuhay ang ating Code

Minamahal kong katrabaho,

Maligayang pagdating sa pinakabagong bersiyon ng Code of Conduct ng JTI. Ito ay nabago na at madali nang ma-access online at sa mga mobile device.

May kahulugan ang Code na ito sa bawat isa sa atin. Para sa ilan sa inyo, isa itong pagsasalarawan ng kung ano tayo bilang isang Kompanya at ang ethical standards na ating binibigyang tuon. Para sa iba, isa itong gabay para makatulong sa pagpapasya kung ano ang dapat gawin sa bawat sitwasyon. Para naman sa akin, isa rin itong paalala kung bakit ipinagmamalaki kong magtrabaho para sa Kompanya sa higit tatlumpu't limang taon.

Sa sentro nito, ang Code ay binabalangkas ang ating mga paninindigan sa apat na mahahalagang larangan: ang ating mga tao, mga produkto, integridad sa negosyo, at ang ating bahagi sa lipunan. Inilalarawan nito kung ano ang inaasahan mula sa atin, anuman ang ating antas sa Kompanya, gawain, o market. Para sa mga hindi malinaw na sitwasyon ang Your Guide ay makatutulong sa iyo na gumawa ng desisyon at bibigyan ka ng kumpiyansa sa pagpili ng tama.

Hinihikayat ko ang lahat ng mga Line Manager na manguna bilang magandang ehemplo at magtaguyod ng ethical behavior sa kanilang mga team. Inaasahan ko silang lumikha ng kapaligirang nagtataguyod ng pagkakaunawaan at bukas na talakayan, kung saan ang mga empleyado ay kumportableng magsalita. Tanging sa pamamagitan lamang ng ating pinagkaisang pangakong ‘doing the right thing’ na matatamasa natin ang ating mga layunin sa negosyo at masisigurado na ang tunay na diwa ng JTI ay mapananatili at mapalalakas.

Gamitin mo ang Code sa iyong pakikipag-ugnayan sa iyong mga katrabaho, partners o suppliers, pag-usapan ito, unawain ito, at ang pinakamahalaga sa lahat, isabuhay ito. Araw-araw.

One Team. One Conduct. Our Success.


Howard Parks
Senior Vice President People & Culture and Chief Compliance Officer

"Gamitin mo ang Code sa iyong pakikipag-ugnayan sa iyong mga katrabaho, partners o suppliers, pag-usapan ito, unawain ito, at ang pinakamahalaga sa lahat, isabuhay ito. Araw-araw."

Bumalik Pagbati mula sa CEO
Susunod Tungkol sa Code na ito