Нашите хора

Осигуряване на здравословни и безопасни условия

Всички служители имат правото да бъдат защитени от трудови злополуки и професионални заболявания. Ние предоставяме безопасна и здравословна работна среда и насърчаваме култура, в която на водещо място са здравето и безопасността на хората.

Какво означава това за JTI?

Ние работим заедно, за да подобрим нашата култура на безопасност и за да осигурим безопасни условия на труд. Ние насърчаваме информираността за безопасността и се снабдяваме със знания и инструменти, за да разпознаваме опасности, да предотвратим злополуки и да защитим здравето на всички служители.

Какво означава това за мен като служител?

Гарантирам присъствието ми на всички съответни обучения по здравословни и безопасни условия и съм запознат с местните процедури за здравословни и безопасни условия.

Отговарям за своята собствена безопасност и тази на моите колеги. Ако от мен се изисква да оперирам с дадена машина или да карам служебен автомобил, трябва да се държа по безопасен начин и отговорно и да внимавам за евентуални опасности. Не трябва да оперирам с машини, да шофирам или да извършвам някаква друга дейност, която може да причини увреждане на мен или на други, ако е налице разстройство на преценката или поведението ми.

Съобщавам които и да е опасни условия, злополуки, потенциално опасни ситуации или опасни поведения.

Като ръководител, аз съм отговорен за това активно да водя нашата култура на безопасност. Правя необходимото служителите да имат изискуемите компетенции, познания, обучение и оборудване, за да работят безопасно. Ако до вниманието ми достигне злополука или риск във връзка със здравословните и безопасни условия, аз незабавно се заемам.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Ние очакваме от нашите бизнес партньори да осигуряват безопасни условия и практики на труд. От тях се изисква да имат въведени адекватни политики и системи за управление на безопасните и здравословни условия.

Към какви ситуации би могло да се приложи това?

Някои примери за евентуални опасни или рисковани ситуации:

  • Притеснявам се, че колега планира да шофира или да оперира с машина под влиянието на алкохол.
  • Моят ръководител ме помоли да изпълня една задача, но все още не съм преминал адекватно обучение, за да направя това безопасно
  • Забелязвах повреден електрически кабел, който може да причини увреждане на мен или на мой колега.

Научете повече