Naši ljudi

Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu

Svi zaposleni imaju pravo biti zaštićeni od povreda i bolesti u vezi sa radom. Obezbjeđujemo sigurno i zdravo radno okruženje i promoviramo kulturu koja na prvo mjesto stavlja zdravlje i sigurnost ljudi.

Šta to znači za JTI?

Zajedno radimo na tome da unaprijedimo svoju sigurnosnu kulturu i osiguramo sigurne uvjete za rad. Promoviramo svijest o sigurnosti i uz pomoć znanja i alata osposobljavamo se za prepoznavanje opasnosti, sprječavanje incidenata i zaštitu zdravlja svih zaposlenih.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Vodim računa o tome da prisustvujem svim relevantnim obukama za sigurnost i zdravlje na radu i poznajem lokalne procedure za sigurnost i zdravlje na radu.

Preuzimam odgovornost za svoju sigurnost i sigurnost svojih kolega. Ako je potrebno da koristim mašine ili vozim kompanijska vozila, obavezno se ponašam odgovorno i na siguran način i obraćam pažnju na potencijalne opasnosti. Nikada ne koristim mašine, ne vozim niti obavljam bilo koju drugu aktivnost koja može naškoditi meni ili drugima ako su mi rasuđivanje ili učinak narušeni.

Prijavljujem sve uslove koji nisu sigurni, incidente, izbjegnute nesreće i ponašanje koje nije sigurno.

Kao menadžer, dužnost mi je da proaktivno predvodim kompanijsku sigurnosnu kulturu. Staram se o tome da zaposleni imaju potrebne kompetencije, znanje, kvalifikacije i opremu za siguran rad. Ako mi se skrene pažnja na sigurnosno-zdravstveni incident ili rizik, odmah reagiram.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da naši poslovni partneri obezbjeđuju sigurne prakse i uvjete za rad. Potrebno je da imaju uspostavljene adekvatne politike i sisteme za sigurnost i zdravlje.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera potencijalno opasnih ili rizičnih situacija:

  • Zabrinut sam zbog toga što kolega namjerava voziti ili koristiti mašine u alkoholiziranom stanju.
  • Menadžer je zatražio od mene da obavim zadatak, ali ja još uvijek nemam odgovarajuću obuku da ga obavim na siguran način.
  • Primijetio(la) sam oštećen električni kabal koji može povrijediti mene ili kolegu.

Saznaj više