Naši lidé

Rovné a uctivé zacházení s lidmi

Jsme zastánci různorodosti a podporujeme inkluzivní kulturu, kde může být každý v práci sám sebou, aniž by mu hrozila jakákoli diskriminace nebo šikana.

Co to znamená pro společnost JTI?

Neuctivé chování, diskriminace a šikana jsou v rozporu s hodnotami společnosti JTI a je naší povinností vůči sobě samým i jeden vůči druhému zakročit v případě jakékoli nepravosti.

Nedopouštíme se diskriminace na základě pohlaví, věku, rasy, náboženství, hendikepu, sexuální orientace, stavu, příslušnosti k etnické skupině, národnostního původu ani žádné jiné charakteristice chráněné zákonem, ani takovou diskriminaci netolerujeme.

Netolerujeme žádnou fyzickou, verbální ani písemnou šikanu či zastrašování.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Cením si a respektuji kultury, názory a životní styly odlišné od mých vlastních. Beru v úvahu, jakým způsobem se mé chování může dotknout druhých. Vyhýbám se jakékoli urážlivé, agresivní nebo zastrašující komunikaci. Nečiním žádné sugestivní sexuální návrhy ani nevítaná fyzická gesta vůči druhým osobám.

Jsem-li kuřák, respektuji právo nekuřáků na práci v nekuřáckém prostředí.

Pokud se kdokoli vůči mně dopustí neuctivého chování nebo jakékoli formy diskriminace nebo šikany, vím, že bych měl takové jednání ohlásit svému nadřízenému, místnímu pracovníkovi personálního oddělení nebo pracovníkovi oddělení pro dodržování předpisů.

Jako nadřízený jsem zastáncem různorodosti a s kolegy jednám se všemi stejně a s úctou. Má rozhodnutí jsou spravedlivá a nepodjatá. Netoleruji žádnou formu diskriminace ani šikany a bezodkladně řeším jakékoli pochybnosti nebo podezření, které jsou mi oznámeny.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od svých obchodních partnerů očekáváme, že zajistí takové pracovní podmínky, aby bylo s jejich pracovníky zacházeno s úctou a férově, a zajistí, aby žádný pracovník nebyl vystaven žádné formě diskriminace ani zastrašování.

Níže uvádíme vybrané příklady necitlivého nebo urážlivého chování:

  • Nevhodný nebo urážlivý humor, poznámky sexuální povahy nebo neuctivé poznámky na adresu mužů nebo žen
  • Vyjadřování rasistických názorů
  • Ponižování či zesměšňování zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců, například upozorňováním na jejich chyby před ostatními
  • Ostrakizace jednotlivců nebo skupin, například jejich protiprávním nebo nedůvodným vylučováním z jakýchkoli činností nebo rozhovorů

Zjistit více