ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို သာတူညီမွ် ေလးစားသမႈျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူတိုင္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရႏုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရႏုိင္မႈစသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား မၾကံဳရေစဘဲ အလုပ္တြင္ မတူကြဲျပားမႈကို ေထြးေပြ႕လက္ခံထားၿပီး အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

မေလးစားေသာ အျပဳအမူ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ေႏွာင့္ ယွက္မႈတို႔သည္ JTI ၏တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနၿပီး တစ္ခုခုသာ မွားယြင္းမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚေနပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္အတြက္ေရာ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ပါ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လိင္၊ အသက္၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ မသန္စြန္းမႈ၊ လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ လူမ်ဳိးေရးေနာက္ခံ၊ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ အျခား ၀ိေသသလကၡဏာ တစ္စံုတစ္ရာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳသလို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုလည္း သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

မိမိႏွင့္ မတူေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ား၊ လူေနမႈပံုစံမ်ားကို တန္ဖိုးထား ေလးစားပါသည္။ မိမိ၏ အျပဳအမူသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ မည္သို႔မည္ပံုသက္ေရာက္မႈရွိသြား မည္ကို စဥ္းစားပါ သည္။ ရန္လိုေသာ၊ ခက္ထန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ဳိး မွ ေရွာင္လႊဲပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျခား သူမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရိပ္အျမြက္ျပေသာအမူအရာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ မသင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္အမူအရာမ်ဳိး မျပဳလုပ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါက၊ ေဆးလိပ္မေသာက္သူမ်ား၏ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္စင္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ေလးစားပါ မည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မိမိအေပၚတြင္ မေလးမစား အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ျပဳမူပါက၊ မိမိ၏ မန္ေနဂ်ာ၊ မိမိ၏ လူ႔စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ဌာန သို႔မဟုတ္ က်င့္၀တ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးဦး ထံ သတင္းပို႔ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္ မတူကြဲျပားစံုလင္မႈကို လက္ခံေထြးေပြ႕ၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို သာတူညီမွ် ေလးစားစြာ ဆက္ဆံပါသည္။ မွ်တၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ပါသည္။ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ မည္သည့္ပံုစံမ်ဳိးကိုမဆို သည္းခံမည္မဟုတ္ဘဲ မိမိထံ မွ်ေ၀ အသိေပးလာသည့္ ပူပန္စရာကိစၥရပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္ မည္သည့္ အလုပ္သမားကိုမွ် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုမွ် မျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။အလုပ္သမားမ်ားကို ေလးစားၿပီး တရားမွ်တမႈရွိစြာ ဆက္ဆံေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ေအာက္ပါတို႔မွာ စာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ၊ ေစာ္ကားေသာ အျပဳအမူ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္ -

  • အမ်ဳိးသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ရန္လိုသည့္ ဟာသ၊ လိင္သဘာ၀ အေပၚမွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ မေလးမစား မွတ္ခ်က္မ်ား
  • လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ အျမင္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္း
  • ၀န္ထမ္းတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အုပ္စုလိုက္ ၎တို႔၏ အမွားအတြက္ အျခားသူမ်ားေရွ႕တြင္ စံနမူနာအေနျဖင့္ ေထာက္ျပၿပီးအရွက္ရေစျခင္း
  • တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕လိုက္ ဖယ္က်ဥ္ဆက္ဆံျခင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ၎တုိ႔ကို လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေစဘဲ က်ဥ္ထားျခင္း

ဆက္လက္ေလ့လာရန္