บุคลากรของเรา

การรับรองสุขภาพและความปลอดภัย

พนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองหากเกิดการบาดเจ็บและโรคภัยจากการทำงาน เราให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ และเราส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยเป็นลำดับแรก

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

เราทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เราส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความปลอดภัย จัดเตรียมความรู้และเครื่องมือในการรับรู้ถึงอันตราย ป้องกันอุบัติเหตุและปกป้องสุขภาพของพนักงานทุกคน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เรามั่นใจว่าเราได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านสุขภาพ ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุ้นเคยกับขั้นตอนสุขภาพและความปลอดภัยส่วนท้องถิ่น

เรารับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตัวเราและเพื่อนร่วมงาน ถ้าเราต้องใช้เครื่องจักรหรือขับขี่ยานพาหนะของบริษัทฯ เราต้องปฏิบัติด้วยความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานของเราบกพร่อง เราต้องไม่ใช้เครื่องจักร ขับขี่ยานพาหนะหรือทำกิจกรรมอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเราหรือผู้อื่น

เรารายงานภาวะที่ไม่ปลอดภัย เหตุการณ์ ความผิดพลาดอันใกล้ หรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย

ในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน เราเป็นผู้รับผิดชอบในการนำพาวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยอย่างจริงจัง เรามั่นใจว่าพนักงานมีความสามารถ ความรู้ การฝึกอบรม และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย หากเรารับรู้ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย เราจะดำเนินการตรวจสอบโดยทันที

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราจะต้องปฏิบัติตามวิธีการ และเงื่อนไขการทำงานที่ปลอดภัย

เรื่องดังกล่าวจะใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยง

  • เรากังวลว่าเพื่อนร่วมงานตั้งใจใช้เครื่องจักรระหว่างอยู่ในสภาวะมึนเมา
  • หัวหน้างานของเราได้ขอให้เราปฏิบัติงาน ซึ่งเรายังไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
  • เราสังเกตเห็นสายไฟฟ้าที่ชำรุดซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวเองหรือเพื่อนร่วมงาน

ค้นหาเพิ่มเติม