บุคลากรของเรา

การปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเคารพ และเท่าเทียม

เรายอมรับในความหลากหลายและส่งเสริมทุกวัฒนธรรมซึ่งทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในที่ทำงาน โดยไม่มีความเสี่ยงจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคาม

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

พฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติ การเลือกปฏิบัติ และการคุกคามเป็นสิ่งที่ผิดต่อค่านิยมของเจทีไอ เรามีหน้าที่ต่อกับตัวเราและต่อกับผู้อื่นในการแก้ไขหากเกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้น

เราไม่เลือกปฏิบัติหรือยินยอมให้มีการคุกคามต่อเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนาความพิการ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส ความเป็นมาของเชื้อชาติ สัญชาติหรือปัจจัยอื่นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

เราไม่ยินยอมต่อการคุกคามหรือข่มขู่ใดทั้งทางร่างกาย การพูดหรือ การเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร ?

เราให้คุณค่าและเคารพวัฒนธรรม ความคิดเห็น และวิถีชีวิตที่แตกต่างจากของเรา เราพิจารณาว่าพฤติกรรมของเราอาจส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร เราหลีกเลี่ยงการสื่อสารในเชิงลบ ก้าวร้าวหรือข่มขู่ เราไม่ยื่นข้อเสนอทางเพศหรือการแตะเนื้อต้องตัวที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น

หากเราเป็นผู้สูบบุหรี่ เราต้องเคารพสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในการที่จะได้ทำงานในสถานที่ซึ่งปลอดบุหรี่

หากใครแสดงพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติ หรือมีการเลือกปฏิบัติหรือมีการคุกคาม ไม่ว่าจะรูปแบบใดต่อเรา เราควรรายงานเรื่องนี้ต่อหัวหน้างานของเรา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้านหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือสมาชิกฝ่ายวินัย

ในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน เรายอมรับในความหลากหลาย ปฏิบัติและเคารพต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเท่าเทียม เราตัดสินใจบนความยุติธรรมและเป็นกลาง เราไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ หรือการคุกคามทุกรูปแบบ และพร้อมที่จะรับฟังประเด็นปัญหาโดยทันทีหากเกิดขึ้น

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราต้องจัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ เป็นธรรม และมั่นใจได้ว่าไม่มีพนักงานคนใดถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกคุกคามในทุกรูปแบบ

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างพฤติกรรมที่ไม่นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือพฤติกรรมในทางลบ

  • การเล่าเรื่องตลกที่ไม่เหมาะสมหรือในทางลบ การวิจารณ์ลักษณะทางเพศ หรือการวิจารณ์อย่างไม่ให้เกียรติผู้ชาย/ผู้หญิง
  • การแสดงความคิดเห็นเหยียดเชื้อชาติ/สีผิว
  • การทำให้พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดต้องอับอาย เช่น การชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดของพวกเขาต่อหน้าผู้อื่น
  • การลดความสำคัญของบุคคลหรือกลุ่มคน เช่น การไม่ให้พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมวงสนทนาด้วย

ค้นหาเพิ่มเติม