Vyjadřování pochybností (hlášení podezření)

Jsme vázáni společnou povinností podporovat férové, uctivé a čestné jednání, a to jak sami mezi sebou, tak ve vztahu k našim obchodním partnerům. Ve společnosti JTI bereme všechny pochybnosti a podezření vážně a přijímáme nezbytná opatření za účelem jejich vyřešení.

Komu mám svou pochybnost nebo podezření ohlásit?

Pokud se stane, že budete mít jakoukoli pochybnost nebo otázku, vždy byste si měli vyžádat potřebné pokyny. V textu Kodexu naleznete oddíly nazvané Zjistěte více, které Vás nasměrují do konkrétních částí kodexu, jež Vám mohou pomoci se souvisejícími otázkami nebo Vám poskytnout další informace.

Pokud uvidíte nebo uslyšíte cokoli, o čem se domníváte, že by mohlo být protiprávní, v rozporu s tímto Kodexem, směrnicemi nebo postupy, nebo co by mohlo ohrozit naše podnikání nebo dobrou pověst, měli byste to ohlásit.

Ať se setkáte s jakýmkoli problémem, vždy můžete pohovořit se svým nadřízeným nebo s místním pracovníkem personálního oddělení, a to při zachování mlčenlivosti. Pokud Vám tyto možnosti nevyhovují, můžete svou pochybnost nebo podezření oznámit prostřednictvím našeho nezávislého a důvěrného komunikačního prostředku zvaného Your Voice.

Ozvete-li se s jakoukoli pochybností nebo podezřením, očekáváme, že se tak stane v dobré víře. To znamená, že máte rozumné důvody k tomu se domnívat, že skutečnosti, které ohlašujete, jsou pravdivé, i když se později ukáže, že tomu tak není. Pokud ohlásíte pochybnost nebo podezření, které budou úmyslně nepravdivé, zavádějící nebo zlovolné, může mít takové jednání za následek kárný postih.

Kdy je potřeba hlásit pochybnost nebo podezření?

Ať se rozhodnete pro kteroukoli z možností hlášení, měli byste se ozvat raději dříve nežli později. Budete-li vyčkávat, hrozí, že se situace zhorší, pro Vás i pro společnost JTI. Prodlení může vést též k tomu, že problém bude těžší vyřešit.

Jakýkoli postih nebo represe vůči komukoli, kdo v dobré víře ohlásí jakoukoli pochybnost nebo podezření nebo poskytne součinnost při vyšetřování, budou považovány za vážný disciplinární delikt.

Jak funguje Your Voice?

Ozvěte se

Existuje několik způsobů, jak můžete prostřednictvím Your Voice sdělit své pochybnosti nebo podezření. Bez ohledu na to, jakým způsobem se s námi spojíte, zachováme mlčenlivost o Vaší totožnosti po celou dobu řízení v rámci Your Voice, ledaže nás požádáte o jiný postup.
  • Spojte se s kontaktní osobou v rámci programu Your Voice.
  • Zašlete svou pochybnost nebo podezření prostřednictvím online portálu Váš hlas.
  • Nebo se obraťte e-mailem přímo na oddělení pro dodržování předpisů na onebehavior@jti.com

Přezkoumání

Vaše kontaktní osoba postoupí Vaše pochybnosti nebo podezření Facilitátorovi v oddělení pro dodržování předpisů, který rozhodne o nejlepším postupu. Bude-li to potřeba, rozhodne o nejvhodnějším postupu Komise pro etické podnikání. Pokud předmětné podezření nespadá do rámce Your Voice, Vaše kontaktní osoba Vás vyrozumí a poradí Vám, na koho se s daným problémem obrátit.

Vyšetřování

Je-li potřeba další vyšetřování, bude toto vyšetřování vedeno nestranně a spravedlivě Vedoucím vyšetřování. Vedoucí vyšetřování sdělí svá zjištění Facilitátorovi nebo Komisi pro etické podnikání. Bude-li to potřeba, budou místnímu managementu doporučena nápravná opatření.

Vyřešení

Vaše kontaktní osoba Vás vyrozumí o výsledku vyšetřování. Před uzavřením případu jej přezkoumá ředitel oddělení pro dodržování předpisů.

Zjistit více

Prev Your Guide (Váš průvodce)