စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာတြင္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ တရားမွ်တမႈ၊ ေလးစားမႈ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ စုစည္းတာ၀န္ယူရပါသည္။ JTI တြင္ တင္ျပလာေသာ ပူပန္စရာမ်ားအားလံုးကို အေလးအနက္ထား ကိုင္တြယ္ၿပီး ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားပါသည္။

ပူပန္စရာမ်ားကို မည္သူ႕ထံ တင္ျပသင့္သနည္း။

သံသယတစ္စံုတစ္ရာ၊ ေမးခြန္း တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ရရွိရန္ အျမဲတစ္ေစ ေမးျမန္းသင့္ပါ သည္။ က်င့္၀တ္စာအုပ္ထဲတြင္၊ ထပ္ေလ့လာစရာ အခန္းမ်ားတြင္ ဆက္စပ္သည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကူညီေပးႏုိင္ေသာ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားကို လမ္းညႊန္းထားသလို ထပ္တိုး သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားလည္း ပံ့့ပိုးေပးပါသည္။

ဥပေဒႏွင့္ မညီႏိုင္ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္၀တ္၊ မူ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ လာႏုိင္သည္ဟု သင္ယံုၾကည္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကို ျမင္ရ၊ ၾကားရပါက တင္ျပသင့္ပါသည္။

မည္သို႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိး ၾကံဳရသည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ မန္ေနဂ်ာသို႔မဟုတ္ သင့္ေဒသတြင္း လူ႔စြမ္းအား အရင္းျမစ္ဌာနထံ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ ေျပာဆိုတင္ျပႏုိင္ပါသည္။ ယင္းနည္းလမ္းက သင့္အတြက္ အဆင္မေျပဟု ခံစားမိပါက သင့္ပူပန္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လြတ္လပ္ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရွိေပးေသာ သတင္းဆက္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း Your Voice (သင့္အသံ) မွ တစ္ဆင့္ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။

ပူပန္စရာတစ္ခုကို တင္ျပရာတြင္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဆိုလို သည္မွာ သင္တင္ျပေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မွာ၊ ေနာင္တြင္ သင္ထင္ထားသလို မဟုတ္သည့္တုိင္၊ တင္ျပခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား သင့္ထံတြင္ ရွိရပါမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မွာယြင္း၊ လွည့္ဖ်ား၊ မလိုမုန္းထားသည့္ သေဘာျဖင့္ တင္ျပျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါကစည္းကမ္းထိန္းသိမ္း အေရးယူခံရႏိုိင္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပူပန္စရာမ်ားကို တင္ျပသင့္သနည္း၊

ပူပန္စရာကိစၥတစ္ခုကို တင္ျပမည္ဆုိပါက၊ ေနာက္ မက်ေစဘဲ ေစာလ်ွင္စြာတင္ျပသင့္ပါသည္။ သင္က တင္ျပရန္ေစာင့္ဆုိင္းေနပါက၊ သင့္အတြက္သာမက JTI အားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပါ ပိုဆိုးလာႏုိင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ေျဖရွင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပူပန္စရာကိစၥတစ္ခုကို သေဘာ႐ိုးျဖင့္ တင္ျပသည္ သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီေပး သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ လက္တုံ႔ျပန္မႈ တစ္စံု တစ္ရာရွိပါက ယင္းကို ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ကိုင္ တြယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

"Your Voice" ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။

ဖြင့္ဟတုိင္ပင္ပါ။

သင့္အသံ (Your Voice) မွတစ္ဆင့္လြဲမွားေနသည္ဟု ပူပန္မိသည္မ်ားကို တင္ျပရန္နည္းလမ္းအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင့္ဘက္ကအျခားနည္းအားျဖင့္ေတာင္းဆိုျခင္းမရွိလွ်င္Your Voice လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ သင္သည္ မည္သူမည္၀ါဆိုျခင္းကို လွ်ဳိ႕ ၀ွက္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။
  • "Your Voice" ဆက္သြယ္ရမည့္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္
  • "Your Voice" portal online မွတဆင့္ပို႔ရန္
  • onebehavior@jti.com သို႔ email ပို႔ရန္

သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

သင္ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သင့္ပူပန္မႈကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မွ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးထံ ဆက္လက္တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုပုဂၢိဳလ္မွ အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းကိုဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ေကာ္မတီသည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္လမ္းေၾကာင္းကို ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ပူပန္မႈသည္ Your Voice ၏ ေဘာင္အတြင္း မရွိပါက၊ သင္ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ သင့္ကိုျပန္အေၾကာင္းၾကားၿပီး မည္သူ႔ထံ တင္ျပရမည္ကို အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

ေနာက္ထပ္စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါက၊ ယင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအား ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးကမွ် ဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်မွ်တတ စီမံခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသူက ၎၏ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ေကာ္မတီထံ ဆက္သြယ္အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက၊ ျပင္ဆင္တည့္မတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ျ ပည္တြင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ေထာက္ခံအၾကံျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

သင္ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္ကို သင့္ထံအသိေပးမည္ျဖစ္သည္။ အမႈတစ္ခုကို မပိတ္သိမ္းမီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္

ေရွ႕သို႔ သင့္လမ္းညႊန္ (Your Guide)