Prijavljivanje nepravilnosti

Imamo zajedničku odgovornost da promovišemo pravičnost, poštovanje i integritet u međusobnom ophođenju i ophođenju sa poslovnim partnerima. U kompaniji JTI svaka nepravilnost na koju se skrene pažnja shvata se ozbiljno i preduzimaju se mere potrebne za rešavanje situacije.

Kome treba da prijavim nepravilnost?

Uvek kada imate nedoumice ili pitanja treba da zatražite savet. Pravila ponašanja sadrže odeljke naslovljene Saznajte više, koji vas upućuju na konkretno odeljenje koje može da vam pomogne u vezi sa sličnim pitanjima ili pruži dodatne informacije.

Ako vidite ili čujete nešto što smatrate da je možda nezakonito, da krši Pravila ponašanja, politike ili procedure ili da može da ugrozi naše poslovanje ili ugled, trebalo bi da skrenete pažnju na to.

Kakav god da je problem sa kojim se suočavate, možete da razgovarate sa svojim menadžerom ili osobom iz Odeljenja ljudskih resursa u poverenju. Ako vam iz bilo kog razoga nije prijatno da to uradite, možete da skrenete pažnju na svoju neodumicu putem našeg nezavisnog, poverljivog kanala za prijavljivanje Vaš glas.

Ako prijavite nepravilnost, očekujemo da to radite dobronamerno. To znači da postoje opravdani razlozi zbog kojih verujete da su informacije koje prijavljujete tačne, čak i ako se kasnije ispostavi da nisu. Ako skrenete pažnju na nešto što je namerno neistinito, obmanjujuće ili zlonamerno, to može da dovede do disciplinskih mera.

Kada treba da prijavim nepravilnost?

Bez obzira na način prijavljivanja koji izaberete, treba da skrenete pažnju na nepravilnost što pre. Ako čekate pre nego što to uradite, situacija može da se pogorša, i za vas i za JTI. To može i da oteža rešavanje situacije.

Svaki čin revanšizma protiv osobe koja dobronamerno prijavljuje nepravilnost ili pomaže u procesu istrage tretira se kao ozbiljno disciplinsko pitanje.

Kako funkcioniše Vaš glas?

Nemojte ćutati

Postoji nekoliko načina za prijavljivanje nepravilnosti putem mehanizma Vaš glas. U svakom slučaju tokom celog procesa u okviru Vašeg glasa čuvamo poverljivost vašeg identiteta, osim ako vi ne zatražite drugačije.
  • Kontaktirajte kontakt osobu za Vaš glas
  • Prijavite nepravilnost preko onlajn portala Vaš glas
  • Ili pošaljite imejl na onebehavior@jti.com

Obrada

Kontakt osoba prosleđuje vašu prijavu koordinatoru tima za usaglašenost, koji odlučuje šta je sledeći korak. Po potrebi, Odbor za poslovnu etiku odlučuje šta je sledeći korak. Ako Vaš glas ne obuhvata predmet vaše prijave, kontakt osoba vas obaveštava o tome i upućuje vas na osobu kojoj treba da se obratite.

Istraga

Ako je potrebna detaljnija istraga, šef tima za istrage je sprovodi na nepristrastan i fer način. Rezultate istrage saopštava koordinatoru ili Odboru za poslovnu etiku. Po potrebi, lokalnom rukovodstvu se preporučuju korektivne mere.

Ishod

Kontakt osoba vas obaveštava o ishodu istrage. Direktor za usaglašenost proverava svaki slučaj pre nego što se zatvori.

Saznaj više

Nazad Vaš priručnik