Nasza rola w społeczeństwie

Zapewnienie uczciwej konkurencji

Zobowiązujemy się do uczciwej konkurencji na wszystkich rynkach, w pełnej zgodności z prawem ochrony konkurencji.

Co to oznacza dla JTI?

Każde zachowanie, którego celem lub skutkiem jest zakłócenie uczciwej konkurencji, to zachowanie ograniczające konkurencję.

Nieprzestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, nawet nieumyślne, może skutkować nałożeniem surowych kar na JTI oraz pracowników JTI.

Prowadzimy wszelkie działania i podejmujemy decyzje strategiczne niezależnie od firm konkurencyjnych. Szanujemy fakt, że nasi klienci muszą mieć swobodę podejmowania własnych decyzji biznesowych na temat sposobu postępowania z własnymi klientami oraz konkurowania na rynku.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Mam obowiązek znać zasady uczciwej konkurencji i być świadomym(-ą) ograniczeń nimi określonych.

We wszystkich sprawach ustalam strategię handlową i działania JTI niezależnie od firm konkurencyjnych. Podejmuję decyzje wyłącznie w interesie JTI i nie konsultuję się, nie współpracuję ani nie uzgadniam niczego z konkurencją, ani nie wymieniam wrażliwych informacji konkurencyjnych.

Dbam, aby klienci mieli swobodę podejmowania własnych decyzji biznesowych na temat sposobu postępowania z własnymi klientami oraz działalności i konkurowania na rynku.

Z informacjami wrażliwymi ze względu na konkurencję obchodzę się z ostrożnością i tak samo je komunikuję oraz dbam o ochronę i zachowanie ich bezpieczeństwa.
W razie podejrzenia przypadku działania ograniczającego konkurencję w swoim obszarze biznesowym lub w przypadku jakichkolwiek pytań na temat praw ochrony konkurencji oraz ich związku z moją pracą natychmiast zwracam się do członka Działu prawnego.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Partnerzy biznesowi, w tym konsultanci oraz dostawcy danych, mają obowiązek zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa ochrony konkurencji i zachować poufność wrażliwych informacji konkurencyjnych.

Należy pamiętać, aby:

  • Zachować taką samą ostrożność w rozmowach osobistych, wymianie e-maili i wiadomościach SMS jak w pismach lub porozumieniach.
  • Traktować spotkania z organizacjami handlowymi w ten sam sposób, w jaki traktuje się spotkania z firmami konkurencyjnymi.
  • Dokładnie dokumentować tematy omawiane podczas spotkań z firmami konkurencyjnymi, stowarzyszeniami handlowymi lub organizacjami branżowymi.

Dowiedz się więcej