Nasza rola w społeczeństwie

Ochrona środowiska naturalnego

Nasza działalność opiera się na zrównoważonym łańcuchu dostaw obejmującym w znacznym stopniu rolnictwo. Zobowiązujemy się minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko oraz oszczędnie gospodarować zasobami na rzecz przyszłych pokoleń

Co to oznacza dla JTI?

Aktywnie zarządzamy naszymi obowiązkami w zakresie środowiska naturalnego i zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia i przejrzystego informowania o naszej działalności.

Nasza działalność oraz łańcuch dostaw narażone są na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, niedoborem wody i zaburzeniem podstawowych funkcji ekosystemów.

Zobowiązujemy się zmniejszać zużycie energii i emisję CO2 poprzez programy zmniejszania zużycia i emisji oraz inwestycje w odnawialne źródła energii. Koncentrujemy się również na zmniejszaniu zużycia wody i minimalizowaniu marnotrawstwa w naszej działalności. Związane jest to z inwestycjami w programy szkoleniowe, programy poszerzania wiedzy i programy zmniejszania zużycia i emisji.

Przeprowadzamy ocenę ryzyka dla środowiska w całym łańcuchu dostaw i przyjmujemy zintegrowane podejście w łagodzeniu tych ryzyk poprzez nasze procesy zamówień i współpracę z dostawcami, plantatorami tytoniu oraz pozostałymi zainteresowanymi stronami.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Moim celem jest zmniejszenie wpływu na zużycie energii, wody i materiałów wykorzystywanych w trakcie pracy. Biorę pod uwagę środowisko naturalne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Jeżeli nie mam pewności co do konsekwencji środowiskowych danej decyzji, zwracam się do lokalnego przedstawiciela ds. ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako osoba zarządzająca mam obowiązek propagować w swoim zespole zachowania odpowiedzialne pod względem ekologicznym i zapewniam przestrzeganie odpowiednich procedur środowiskowych. Aktywnie angażuję się w programy zmierzające do poprawy naszych wyników środowiskowych.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy posiadania odpowiednich środków zarządczych do skutecznego łagodzenia ryzyka dla środowiska oraz zmniejszania wpływu na środowisko. Zachęcamy partnerów biznesowych do współpracy w zakresie identyfikacji wyzwań dotyczących środowiska w całym naszym łańcuchu dostaw oraz do sprostania im.

Jak mogę zwiększyć swój wkład w ochronę środowiska?

  • Identyfikować i sugerować możliwości ograniczania zużycia zasobów, materiałów, produkcji odpadów itp.
  • Zużywać energię i wodę w sposób odpowiedzialny i wyłączać je, jeżeli nie są potrzebne.
  • Angażować się w lokalne programy środowiskowe
  • Zgłaszać wdrożone projekty środowiskowe do corocznych Nagród Zrównoważonego Rozwoju JTI

Dowiedz się więcej