Нашата роля в обществото

Опазване на околната среда

Нашият бизнес разчита на устойчива верига за доставки, включваща голям земеделски елемент. Ние сме ангажирани да сведем до минимум въздействието върху околната среда на нашите операции, за да запазим ресурси за бъдещите поколения.

Какво означава това за JTI?

Ние активно управляваме нашите отговорности относно околната среда и сме посветени на постоянно подобряване и прозрачно разкриване на нашето представяне.

Нашият бизнес и нашата верига за доставки са изложени на заплахата от промяна на климата, изчерпване на природните ресурси, недостиг на вода и нарушаване на жизнени услуги за екосистемите.

Поели сме ангажимент да намалим нашето потребление на енергия и емисии CO2 чрез програми за редуциране и инвестиране в енергия от възобновяеми източници. Също така се фокусираме върху намаляването на потреблението ни на вода и свеждане до минимум на отпадъците в нашата работа. Това включва инвестиция в обучителни, информационни и свързани с намаляване програми.

Оценяваме рисковете за околната среда в нашата верига за доставки и приемаме интегриран подход за намаляване на тези рискове през нашите процеси по снабдяване и чрез съвместна, работа с нашите доставчици, тютюнопроизводители и други заинтересовани лица.

Какво означава това за мен като служител?

Целя да намаля въздействието си върху енергията, водата и материалите, използвани по време на работата ми. Взимам предвид околната среда при взимане на бизнес решения. Ако съм несигурен за екологичните последици от дадено решение, говоря с моя местен представител по опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия.

Като мениджър, съм длъжен да насърчавам отговорно към околната среда отношение в рамките на моя екип и да гарантирам, че се следват съответни процедури в областта на околната среда. Активно се ангажирам в програми, целящи подобряване на нашите екологични показатели.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Нашите бизнес партньори се очаква да имат въведени адекватни механизми за контрол на управлението, за да намалят ефективно рисковете за околната среда и да намалят своето въздействие върху околната среда. Ние подкрепяме бизнес партньорите да работят с нас за откриване и справяне с предизвикателства от околната среда в нашата верига за доставки.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

  • Установете и предложете потенциални възможности за намаляване, напр. ресурси, материали и отпадъци
  • Използвайте енергията и водата отговорно и ги спирайте, когато няма нужда от тях
  • Участвайте в местни програми за опазване на околната среда
  • Представете осъществени проекти за околната среда на ежегодните Награди за Устойчивост на JTI

Научете повече