Нийгэмд хүлээх бидний үүрэг

Нийгмийн Бүлгүүдэд хөрөнгө оруулах

Компанийн үйл ажиллагаа явуулдаг бүс нутагт хүмүүсийн амьдралд эерэг хувь нэмэр оруулахыг бид хичээдэг.

JTI-ийн хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Нийгмийн интеграцыг өргөжүүлэх арга хэмжээ авахын тулд ажилладаг, анхааралтай сонгож авсан буяны байгууллагуудын нийгэм, соёлын болон байгаль орчны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийдэг.

Хувь хүний ялгаатай байдал, хүртээмжтэй байдлын зарчмуудыг дагаж мөрддөггүй хувь хүн, бизнес, байгууллагад бид тусламж үзүүлдэггүй.

JTI-ийн хэрэглээний брэнд нийгмийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртэй ямар ч тохиолдолд холбоотой байх ёсгүй.

Хамт олны нэгж болох миний хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Хэрэв би нийгмийн хөрөнгө оруулалтын түнш эсвэл хөтөлбөрийг сонговол би JTI Community Investment policy -д заасан журмыг баримталдаг.

Хамтын ажиллагаанд нэмэлт хувь нэмэр би яаж оруулж болох вэ?

  • Таны нийгмийн хөрөнгө оруулалтын зохицуулагчаас танай бүс нутагт энэ чиглэлийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүд, тэдгээрт хэрхэн оролцох талаар олж мэдээрэй.

Илүү ихийг олж мэдээрэй