လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အခန္းက႑

တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ ျဖစ္ေစျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေစ်းကြက္အားလံုးတြင္ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အျပည့္အ၀ လုိက္နာရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ဳိးရွိသည့္ မည္သည့္ အျပဳအမူမဆို ဆန္႔က်င္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈ) ျဖစ္ေစသည္။

အကယ္၍ မရည္ရြယ္သည့္တုိင္ ၊ တရားမွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေလးမထားပါက၊ JTI ႏွင့္ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရႏုိင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအေပၚ မမွီတည္ဘဲ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ၎တို႔ (တစ္ဆင့္) ၀ယ္ယူအားေပးသူ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္တြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လြတ္လပ္မႈရွိရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေလးစားလိုက္နာသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးအတြက္ ဘာကိုဆိုလုိပါသနည္း။

မွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိရွိရန္ႏွင့္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳမိရန္မွာ မိမိတာ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးတြင္၊ မိမိသည္ ၿပိဳင္ဘက္အေပၚ မမွီတည္ဘဲ JTI ၏ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ JTI အက်ဳီးစီးပြားတစ္ခုတည္း အေပၚတြင္သာ မွီတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္က္ျခင္း၊ သေဘာတူညီ ခ်က္ယူျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္သလို
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြက္ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း မျပဳလုပ္ပါ။

ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ (တစ္ဆင့္) ၀ယ္ယူသူမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္တြင္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ထိုသူတုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လြတ္လပ္မႈရွိရမည္ ဆုိေသာအခ်က္ကို မိမိအေနျဖင့္ ေသခ်ာေစပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ကို ဂ႐ုတစိုက္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိစြာ ကိုင္တြယ္၊ ဆက္သြယ္၊သံုးစြဲၿပီး ၎တို႔၏ လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္၊ ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။

မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဧရိယာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ရွိသည္ဟု သံသယျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အကယ္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား အေၾကာင္း၊ အလုပ္ႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သိလိုသည္ မ်ားရွိပါက ဥပေဒအဖြဲ႕ မွ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ေရာင္းခ် သူမ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား သည္ တည္ဆဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈရွိရန္ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ လွိ်ဳ႕၀ွက္ထားရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ၎တို႔ ကိုယ္တုိင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳပါ။

  • မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အီးေမးလ္ႏွင့္ စာ Message ေပးပို႔မႈမ်ားကိုလည္း စာတစ္ေစာင္ သို႔မဟုတ္ စာခၽြန္လႊာတစ္ေစာင္ ကဲ့သုိ႔ပင္ အလားတူဂ႐ုစိုက္မႈမ်ဳိး က်င့္သံုးပါ။
  • ကုန္သြယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမ်ား တြင္လည္း ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးႏွင့္ အစည္းအေ၀း လုပ္သည္ႏွင့္ အလားတူ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ပါ။
  • ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ အစည္းေ၀းမ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို တိတိက်က်မွတ္တမ္းတင္ပါ။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္