လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အခန္းက႑

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ကိုင္ရာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အျပဳသေဘာပါ၀င္ကူညီမႈ ျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခ်က္မ်ားကို လူမႈဘ၀သာယာမႈကိုျမွင့္တင္ေပးေသာ၊ ဂ႐ုတစိုက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ပံပိုးကူညီပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ မတူကြဲျပားစံုလင္မႈႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈ ခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အက်ဳိးအျမတ္ယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳပါ။

JTI ၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ပံပိုးကူညီေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ မည္သည့္အခါမွ် ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေစရပါ။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုသနည္း။

မိမိသာ လူ႔သိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္ မိတ္ဖက္ မ်ားသုိ႔မဟုတ္ စီမံခ်က္မ်ား အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပါ၀င္ရပါက၊ JTI Communities Investment မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ပါ၀င္ကူညီ ႏိုင္မည္နည္း။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ပါ၀င္ကူညီ ႏိုင္မည္နည္း။

  • သင့္ဧရိယာအတြင္း Community Investment ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ သင္ မည္သို႔ ပါ၀င္ႏုိင္မည္ကို သိႏုိင္ရန္ သင့္ Community Investment ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴးႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆာင္ရြက္ပါ။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္