လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အခန္းက႑

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ႀကီးမားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံသေဘာတရားပါ၀င္ေသာ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ရသည့္ Supply Chain အေပၚ မွီတည္ေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္မႈမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္၊ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္အတြက္ သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္။

JTI အတြက္ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ မ်ားကို တက္ႂကြစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျမွင့္တင္ႏုိင္ ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဖြင့္ဟ အသိေပးရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Supply Chain မွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈ၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့နည္းကုန္ခမ္းလာမႈ၊ ေရရွားပါးမႈ ႏွင့္ အေရးပါေသာ ေဂဟေဗဒစနစ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔လာႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုက္ဒ္ ထုတ္လႊင့္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္(Renewable Energy) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေရသံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း အာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ယင္းတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ၊သိရွိနားလည္ေစမႈႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Supply Chain တစ္လႊားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အႏာၱရာယ္အလားအလာမ်ားကို အကဲျဖတ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုန္သြင္းသူမ်ား၊ ေဆးရြက္ႀကီး စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား ႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္သူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းအႏာၱရာယ္အလားအလာမ်ားကို ေလ်ာ့ပါး
သက္သာေစေရး ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိပါသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဘာကိုဆိုလိုပါသနည္း။

မိမိ အလုပ္လုပ္ေဆာင္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ သံုးစြဲ ေသာ စြမ္းအင္၊ ေရႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား အေပၚ မိမိ၏ သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေသခ်ာပါက မိမိ၏ ျပည္တြင္း EHS ကိုယ္စားလွယ္ထံ ေျပာဆိုေမးေမးျမန္းပါသည္။

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး အေနျဖင့္ မိမိအဖြဲ႕အတြင္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္တတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ဳိး ျမွင့္တင္ေပးရန္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား အတုိင္းလိုက္နာေစေရး ေသခ်ာေစရန္ မွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ မိမိအေနျဖင့္ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္အလားအလာ မ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံခန္႔ ခြဲထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၿပီး ၎တို႔၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္သက္ေရာက္မႈ အတုိင္းအတာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေထာက္ပံ့ကြင္းဆက္ (Supply Chain) တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ ေျဖရွင္းရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ပါ၀င္ကူညီ ႏိုင္မည္နည္း။

  • ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ အဆိုျပဳပါ၊ ဥပမာ - သယံဇာတမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား။
  • စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရကို တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ သံုးစြဲပါ၊ မလိုလွ်င္ ပိတ္ထားပါ။
  • ျပည္တြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါ။
  • JTI ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ Sustainability Award အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို တင္သြင္းပါ။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္