လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အခန္းက႑

လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာပါသည္။

JTI အတြက္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ကမၻာ့မည္သည့္ေနရာ တြင္ေနထိုင္သည္ ျဖစ္ေစ လူတိုင္းအေပၚ တူညီစြာ သက္ေရာက္ေသာ အားလံုးႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၊ သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္းမ်ား အလုပ္အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ား ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွိ်ဳ႕၀ွက္ခြင့္ ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လႊႊမ္းျခံဳထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀န္ထမ္းအားလံုးကို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အလားအလာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေလ်ာ့ နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး အႏၲရာယ္အလား အလာရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သား အႏၲရာယ္အလားအလာ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အထူးႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဓေလ့ထံုးစံအရ လက္ခံထားသည့္ ၀န္းက်င္မ်ားတြင္ပင္ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ဘာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

JTI သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစား လိုက္နာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မိမိ၏ သို႔မဟုတ္ မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အလားအလာမ်ားအေပၚ ပူပန္မိပါက ထုတ္ေဖာ္အသိေပးပါသည္။

မိမိမွာ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးဆုိပါက ၊ မိမိ အဖြဲ႕အတြင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္မွာ မိမိတာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူပါသည္။ လိုင္းမန္ေနဂ်ာမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ (Guidelines of Line Managers) ႏွင့္ အညီ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက မွ်ေ၀အသိေပးေသာ ပူပန္စရာ ကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ ဘာကိုဆုိလုိပါသနည္း။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မိတ္ဖက္အားလံုး တည္ဆဲ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အလုပ္ သမား က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္ အေျခအေနမ်ားကို ခ်မွတ္ထိန္းသိမ္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ က်င့္သံုးႏုိင္သလဲ။

ပူပန္စရာျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေနဥပမာအခ်ဳိ႕မွာ -

  • ေဆးရြက္ႀကီးစိုက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးက ေလးလံ ေသာ ေဆးရြက္ႀကီးထုပ္ၾကီးကို သယ္ပိုးေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။
  • ေဆးရြက္ႀကီး စိုက္ပ်ဳိးသူ အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ရည္အကာအကြယ္ မပါဘဲ လုပ္ ကိုင္ေနရသည္ဟု NGO အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။
  • လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးမွာ HR သို႔အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းမရွိဘဲ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခံရသည္ဟု ၾကားသိရသည္။
  • လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး၏ အလုပ္သမားသမဂၢသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို ၎၏ မန္ေနဂ်ာက ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ဆက္လက္ေလ့လာရန္