Naša uloga u društvu

Zaštita životne sredine

Naša kompanija se oslanja na održiv lanac snabdevanja. Nastojimo da umanjmo uticaj svog poslovanja na životnu sredinu i očuvamo resursa za buduće generacije.

Šta to znači za JTI?

Ispunjavamo svoje ekološke obaveze, stalno se usavršavamo i transparentno predstavljamo svoj učinak.

Naša kompanija i naš lanac snabdevanja su izloženi opasnosti od klimatskih promena, iscrpljivanja prirodnih resursa, nedostatka vode i narušavanja funkcionisanja ekosistema.

Posvećeni smo smanjenju potrošnje energije i emisija CO2 putem programa smanjenja i ulaganja u obnovljive izvore energije. Nastojimo da smanjimo potrošnju vode i redukujemo otpad. To uključuje ulaganje u programe obuke, podizanja svesti i smanjenja.

Procenjujemo ekološke rizike u čitavom lancu snabdevanja i primenjujemo integrisani pristup kako bismo ublažili rizike putem procesa nabavke i saradnje sa svojim dobavljačima, uzgajivačima i drugim interesentima.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Težim da smanjim potrošnju energije, vode i materijala koji se koriste u mom radu. Uzimam u obzir životnu sredinu kada donosim poslovne odluke. Ako nisam siguran kakvu posledicu neka odluka ima po životnu sredinu, obraćam se lokalnom predstavniku za životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu.

Kao menadžer, dužan sam da promovišem ekološki odgovorno ponašanje u svom timu i da vodim računa da se poštuju relevantne procedure za zaštitu životne sredine. Aktivno se uključujem u programe unapređenja ekološkog učinka.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Od naših poslovnih partnera se očekuje da imaju uspostavljene adekvatne upravljačke kontrole kojima efikasno umanjuju ekološke rizike i ublažavaju svoj uticaj na životnu sredinu. Podstičemo poslovne partnere da rade sa nama na identifikovanju ekoloških izazova u našem lancu snabdevanja i njihovom rešavanju.

Kako mogu da dam veći doprinos?

  • Identifikujte i predložite potencijalne mogućnosti za redukovanje resursa, materijala i otpada itd.
  • Koristite energiju i vodu odgovorno i isključite ih kada vam ne trebaju
  • Kandidujte sprovedene ekološke projekte na godišnjim nagradama za održivost kompanije JTI
  • Prijavim projekte u vezi sa zaštitom životne sredine za godišnje JTI takmičenje Sustainability Awards

Saznaj više